Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
[maraton] GP Wielkopolski w Maratonach MTB - PO£CZYN ZDRÓJ Udostpnij
Nasze starty 20133x podium dla GKKG w Po³czynie Zdroju!Wyniki zawodników GKKG:
Tomasz Wachowiak - 3/106 - 3/16 M2
Dawid Marosz - 9/106 - 3/28 M3
Kamil Makowski - 28/106 - 2/5 M1
Marek Makowski - 50/106 - 9/21 M4
[maraton] GP Wielkopolski w Maratonach MTB - DOLSK Udostpnij
Nasze starty 2013 Na rozpoczêcie sezonu wybrali¶my siê do¶æ spor± jak na nasz klub grup±, której sk³ad wchodzili: Dariusz £ukasiewicz, Marek i Kamil Makowscy, Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Andrzej Figaj oraz Paulina Cabanek. Po dotarciu do Dolska, czyli miasteczka w którym w tym roku rozpocz±³ siê cykl, wyszli¶my z samochodów i s³oñce które zza okna sprawia³o wra¿enie, ¿e na dworze jest naprawdê ca³kiem ciep³o i przyjemnie by³o bardzo z³udne. Powsta³o wiêc pytanie, czy jechaæ w krótkim czy d³ugim stroju? Jednak z godziny na godzinê temperatura zaczyna³a nas rozpieszczaæ... [czytaj wiêcej]
Kryterium Le¶ne w Trzebani Udostpnij
Nasze starty 2013 Po wielu przeciwno¶ciach zwi±zanych g³ównie z pogod± uda³o nam siê dotrzeæ na pierwszy tegoroczny wy¶cig, który odby³ siê w Trzebani k/Leszna. Pojechali¶my do¶æ okrojon± ekip±, w której sk³ad wchodzili stali jak i nowi zawodnicy (Tomasz Wachowiak, Dawid Marosz, Rafa³ Ober) oraz Paulina Cabanek – fotograf... [czytaj wiêcej]
XC Gniezno i Skoda Maraton ODWO£ANE Udostpnij
GKKG
Z przykro¶ci± informujemy, ¿e z przyczyn organizacyjnych ODWO£ANE zostaj± nastêpuj±ce imprezy:

- 7.04 XC Thule Cup Gniezno - Mistrzostwa Wielkopolski
- 26.05 Skoda Maraton MTB 2013


GKKG
SPOTKANIE KLUBOWE Udostpnij
GKKG
Cz³onków klubu i wszystkich sympatyków kolarstwa zapraszamy na
SPOTKANIE KLUBOWE
które odbêdzie siê w pi±tek 22.03.2013 o godz. 19.00 w Hotelu NEST.
Strona 17 z 85 << < 14 15 16 17 18 19 20 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>