Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Kalendarz imprez kolarskich w Gnie¼nie w 2013 Udostpnij
GKKGZnamy ju¿ kalendarz imprez kolarskich jakie odbêd± siê w Gnie¼nie w tym roku.
7.04 THULE CUP (wy¶cig cross-country)
26.05 SKODA MARATON MTB (GP Wielkopolski w maratonach MTB)
14.07 B£ÊKITNA PÊTLA (wy¶cig szosowy, Memoria³ Jerzego Palickiego)
??.09 DÊBÓWIEC 2013 (wy¶cig MTB dla amatorów).
Podsumowanie sezonu, czê¶æ IV ostatnia Udostpnij
Nasze starty 2012 Kolejna czê¶æ podsumowania sezonu autorstwa Dawida Marosza:

12 sierpnia
Nadszed³ czas by wkroczyæ w druga po³owê zmagañ w GP Wielkopolski w maratonach MTB. Ponownie Suchy Las – w maju ¶ciga³em siê tu na szosie. Aura sprzyja, nastroje dobre. Na tym etapie zmagañ nastawiam siê g³ównie na generalkê. Plan to pilnowaæ najgro¼niejszego rywala. Po raz kolejny ustawiam siê ¼le na starcie...
[czytaj wiêcej]
Podsumowanie sezonu, czê¶æ III Udostpnij
Nasze starty 2012 Kolejna czê¶æ podsumowania sezonu autorstwa Dawida Marosza:

16 czerwca.
S± starty, które planuje siê od pocz±tku sezonu. S± te¿ takie, których nie planuje siê wcale. Taki by³ nasz wyjazd do Górzna na zawody Leszczyñskie Ligi Rowerowej. Na start namówi³ mnie klubowy kolega Tomek Wachowiak. Z za³o¿enia wy¶cig w tzw. krzakach. Mówiê z za³o¿enia, bo na starcie, mimo stosunkowo niewielkiej (jak na maraton) liczby uczestników, pojawiaj± siê m.in. Mateusz Mróz czy Pawe³ Bober. „Mia³o nikogo nie byæ” - niemal z wyrzutem mówiê do Tomka...
[czytaj wiêcej]
Podsumowanie sezonu, czê¶æ II Udostpnij
Nasze starty 2012 Dawid Marosz znowu nadaje. Prezentujemy drug± cze¶æ artyku³u podsumowuj±cego miniony sezon.

5 maja.
Nie mogê powiedzieæ, ¿e jestem dobrze obje¿d¿ony po górach; szczególnie w terenie. Jednak perspektywa wyjazdu do Z³otego Stoku by³a zbyt kusz±ca. Oczywi¶cie start z ostatniego sektora, ¶redni dystans. Gdzie¶ tam z przodu koledzy Tomek Wachowiak, Micha³ Ossowski i Szymon Bere¼nicki. Przekonujê sam siebie, ¿e jadê g³ównie rekreacyjnie (treningowo znaczy). Tym niemniej, chwilê po starcie za³±cza mi siê tryb ¶cigania, a tu do wyprzedzenia lekko licz±c 300 osób...
[czytaj wiêcej]
Dawid Marosz podsumowuje sezon Udostpnij
Nasze starty 2012 Nasz czo³owy zawodnik - Dawid Marosz postanowi³ podzieliæ siê z nami wra¿eniami ze wszystkich swoich startów w tym sezonie. By³o tego naprawdê sporo wiêc bêdziemy je publikowaæ w czê¶ciach. Dzisiaj czê¶æ pierwsza :)

Podsumowanie sezonu 2012 czas zacz±æ. Mimo ¿e nie by³o tego widaæ na ³amach naszej strony, to wielu z nas mo¿e mieæ powody do zadowolenia. Krótko mówi±c, medialnie tak sobie, ale sportowo co najmniej dobrze. Pozwolê sobie zatem na opisanie tego co siê dzia³o z perspektywy mojego siode³ka :) ¯eby nie zanudziæ, zdecydowa³em podzieliæ relacjê na kilka czê¶ci. [czytaj wiêcej]
Strona 18 z 85 << < 15 16 17 18 19 20 21 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>