Strona g³ówna| O Nas| Sk³ad ekipy| Nasze starty| Forum| Galeria| Artyku³y| Kontakt
Bêdzie remont ¶cie¿ki przy Wrzesiñskiej? Udostpnij
Nasz klubowy kolega, Mateusz Góralczyk interweniowa³ w sprawie zaniedbanej ¶cie¿ki rowerowej znajduj±cej siê przy ulicy Wrzesiñskiej. Oto informacje prosto od niego:

W pa¼dzierniku postanowi³em napisaæ w imieniu GKKG oraz Gnie¼nieñskiego Klubu Ekologicznego pismo o bie¿±cym stanie ¶cie¿ki, zagro¿eniach itp. Jak równie¿ zapytaæ Nadle¶nictwo czy jest prawnym "opiekunem" ¶cie¿ki, która le¿y w obrêbie Lasu Miejskiego i czy w najbli¿szym czasie s± nadzieje na poprawê stanu technicznego. Do pisma do³±czy³em dokumentacje fotograficzn± w ilo¶ci 37 zdjêæ i wypisanymi zagro¿eniami na poszczególnych fragmentach ¶cie¿ki.
Jak widaæ interwencja pomog³a. W za³±czeniu pismo z odpowiedz± z Nadle¶nictwa Gniezno. Chod¼ zastanawia fakt, i¿ droga nr 15 by³a remontowana, a jak wiemy ¶cie¿ka nie zosta³a w ramach remontu wybudowana. Z t± kwesti± chce siê zwróciæ w kolejnym pi¶mie do GDDKiA i uzyskaæ informacje co dalej w kwestii budowy ¶cie¿ki wzd³u¿ drogi nr 15.


Pismo skierowane do Nadle¶nictwa (pdf)
Odpowied¼ Nadle¶nictwa (pdf)


Around Part 3 - Foggy Day Udostpnij
FilmyPamiêta kto¶ jeszcze filmiki z cyklu "around"? Niewa¿ne. Mglista niedziela zaowocowa³a kolejn± produkcj± z tej serii. Jak zwykle by³ to "one-day project" czyli film krêcony i montowany tego samego dnia. Le¶ny krajobraz by³ tego dnia niesamowity, ale zobaczcie sami...

around [part 3] - foggy day from tomasz góralczyk on Vimeo.

Gnie¼nieñscy kolarze górscy zakoñczyli sezon Udostpnij
Od kwietnia do koñca wrze¶nia trwa³y zmagania w ramach cyklu Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB 2012. Na cykl imprez z³o¿y³o siê osiem zawodów organizowanych w Dolsku, Gnie¼nie, Barlinku, Wyrzysku, Wa³czu, Suchym Lesie, Kole i £opuchowie. ¦rednia frekwencja na jednych zawodach przekracza³a 350 zawodników. Kolarze Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego brali udzia³ we wszystkich edycjach zdobywaj±c kolejne punkty do klasyfikacji generalnej... [czytaj wiêcej]
Kolejny wy¶cig na Dêbówcu za nami Udostpnij


ZDJÊCIA | WYNIKI
Dêbówiec 2012 Udostpnij
Tegoroczny wy¶cig na Dêbówcu odbêdzie siê ju¿ w najbli¿sz± niedzielê !

Ten wy¶cig to ju¿ prawdziwy klasyk, ale w tym roku zmieniamy miejsce startu i mety. Spotykamy siê w Strzy¿ewie Ko¶cielnym przy ¶wietlicy. Po wiêcej informacji odsy³amy do REGULAMINU. Do zobaczenia w niedzielê!
Strona 19 z 85 << < 16 17 18 19 20 21 22 > >>
22.10 - Dêbówiec - Rajd
     REGULAMIN
     ZAPISY
   Najnowsze wtki na Forum
   Brak nowych Postw Gogol - £opuchowo - 25/09/2016
   Brak nowych Postw Gogol - Stêszew 28 sierpnia 2016
   Brak nowych Postw Gogol - Czerwonak 21.08.2016
   Brak nowych Postw Gogol - Suchy Las 7.08
   Brak nowych Postw Gogol - Binguga 10.07
   Wspieraj± nas:
SPONSORZY


PATRONI MEDIALNI


PARTNERZY
>