REGULACJA TYLNEJ PRZERZUTKI
Dodane przez thomson dnia 28 padziernik 2004 23:07:37


1.Ustaw ³añcuch na ¶rednim trybie z przodu.

2.Zrzuæ na najmniejszy z ty³u.

3.Odkrêæ ¶rubê mocuj±c± linkê przerzutki (A), a ¶rubê regulacyjn± przerzutki (B) wkrêæ do po³owy gwintu (umo¿liwi to pó¼niejsz±, dok³adn± regulacje przerzutki bez pomocy narzêdzi). W przypadku komponentów ESP firmy SRAM pokrêt³o to znajduje siê tylko przy manetce.

4.Doci¶nij pantograf przerzutki tak, ¿eby ³añcuch znalaz³ siê na wysoko¶ci drugiej, licz±c od najmniejszej zêbatki kasety. Nastêpnie naci±gnij z ca³ej si³y linkê przerzutki i dokrêæ ¶rubê mocuj±c± linkê (A).

5.Krêc±c peda³ami wrzuæ ³añcuch na najwiêkszy tryb kasety przy pomocy manetki dla naci±gniêcia i u³o¿enia linki.

6.Zrzuæ manetk± ³añcuch na najmniejsz± koronkê, a przód ustaw na najwiêkszy tryb. Dokrêæ ¶rubokrêtem wkrêt H (C) tak ¿eby ³añcuch nie spada³ poza kasetê. Wróæ z powrotem na ¶rodkowy tryb z przodu.

7.Przestaw manetkê tylnej przerzutki z±bek wy¿ej. Je¿eli ³añcuch wskoczy z opó¼nieniem albo terkocze, przekrêæ ¶rubê regulacji (B) æwieræ obrotu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

8.Przestawiaj±c manetkê o kolejne z±bki wy¿ej powtarzaj pkt. 7 do skutku.

9.Gdy ³añcuch jest na najwiêkszym trybie kasety, zrzuæ przód na ma³y tryb i ¶rubokrêtem dokrêæ wkrêt L (D) tak ¿eby ³añcuch nie wpad³ miêdzy kasetê i szprychy. Nastêpnie wróæ na ¶rodkowy tryb z przodu.

10.Manetkê tylnej przerzutki zrzuæ z±bek ni¿ej. Je¿eli ³añcuch nie zeskoczy albo robi to z opó¼nieniem przekrêæ ¶rubê regulacji (B) o æwieræ obrotu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

11.Przestawiaj±c na kolejne ni¿sze tryby powtarzaj pkt. 10 do skutku.

12.Nastêpnie sprawd¼ czy biegi dzia³aj± tak samo w górê i w dó³ w czasie jazdy (pod obci±¿eniem) je¶li tak – uda³o ci siê, je¶li nie – zmieñ linkê i pancerze.