Dual 2003
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:32:31
12 lipca na naszym torze „Eliminator” przy ul. Paczkowskiego odby³y siê drugie ju¿ zawody dualowe w Gnie¼nie. Impreza ta by³a przeznaczona dla bardzo szerokiego grona rowerzystów. ¦cigaæ mog³y siê nawet dzieci z podstawówki. Niestety w tym roku w zawodach nie uczestniczy³a ¿adna dziewczyna. W kategoriach Gimnazjum i Open rywalizacja by³a bardzo ostra. Takiej liczby wypadków i upadków nie widzieli¶my ju¿ dawno.
Czêsto zawodnicy walczyli dos³ownie na ³okcie, ale o to przecie¿ chodzi: silniejszy wygrywa ! Na szczê¶cie nikomu nic powa¿nego siê nie sta³o, a ca³a impreza odbywa³a siê w atmosferze dobrej zabawy. W kategorii Open z minimaln± przewag± i po zaciêtej walce wygra³ Tomasz Góralczyk ustanawiaj±c tym samym nowy rekord toru: 39,05s. W Gimnazjum pewnie zwyciê¿y³ Andrzej Bukowski.

Wyniki GIMNAZJUM
1. Andrzej Bukowski 40,05s
2. S³awomir Izydorek
3. Miko³aj Wojciak

Wyniki OPEN
1. Tomasz Góralczyk 39,05s
2. Hubert Jnuchowski 40,02s
3. Marcin Koz³owski