Pierwsze zawody w Dualu
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:33:03
Dual? w Gnie¼nie? Tak!
Wydaje siê nieprawdopodobne ? A jednak – w dniu 14.09.2002 odby³y siê Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Gniezna w Dualu. Na torze o nazwie „Eliminator” wybudowanym przez cz³onków GKKG ¶ciga³o siê ponad 40 zawodników i zawodniczek. Przez wiêkszo¶æ czasu trwania zawodów pada³ deszcz, ale nie odstrasza³o to uczestników i mogli¶my ogl±daæ bardzo ciekaw± rywalizacjê. Zawody rozegrano w piêciu kategoriach : dziewczynki; przedszkolaki i klasy I, II, III; szko³a podstawowa klasy IV, V, VI; gimnazjum oraz kategoria Open, w której jechali wszyscy starsi od gimnazjalistów. A oto wyniki w poszczególnych kategoriach :

Dziewczynki :
1. Anna Zawadzka
2. Izabela Kwapiszewska
3. Dominika Je¿owska
4. Karolina Je¿owska

Szko³a podstawowa klasy I, II, III :
1. Hubert Czaiñski
2. Sebastian Graczyk

Szko³a podstawowa klasy IV, V, VI :
1. Adam Fikus
2. Mateusz Tomczak
3. Maciej Michalski
4. Marcin Olek

Gimnazjum – udzia³ bra³o 20 zawodników
1. Adrian Gomólski
2. Bartosz £aniecki
3. Jakub Pawlak
4. Tomasz Góralczyk

Open
1. Mariusz Odrow±¼
2. Pawe³ Wiosna
3. Marcin Koz³owski
4. Robert Stawowy

Rekord trasy ustanowi³ Mariusz Odrow±¼ (open) z czasem 0:00:43:10. Dodatkow± atrakcj± imprezy byli kolesie na quadach, którzy pokazywali co potrafi± na gnie¼nieñskich hopkach. Po zakoñczeniu rywalizacji odby³o siê rozdanie nagród. Nagradzano nie tylko najlepszych. Ka¿dy uczestnik zawodów, który w tym czasie znalaz³ siê przy rampie startowej móg³ liczyæ na pami±tkowy dyplom i drobny upominek. Zawody odby³y siê w ramach obchodów 100-lecia Spó³dzielni Mieszkaniowej w Gnie¼nie, która by³a g³ównym sponsorem imprezy. Nagrody ufundowa³ równie¿ sklep rowerowo-sportowy „Atut” (Gniezno Pl.21 Stycznia 2/3).
Tymi zawodami GKKG zakoñczy³ cykl imprez rowerowych w Gnie¼nie w tym sezonie. Informacji o kolejnych zawodach szukajcie w lokalnej prasie, radiu, telewizji i oczywi¶cie na stronie internetowej klubu.