SR Suntour Axon - uciekaj±ce powietrze
Dodane przez thomson dnia 30 padziernik 2004 16:14:21
Na pocz±tku mojej przygody z Axon`kiem by³o kiepsko. W dwa dni po zakupie uciek³o mi ca³e powietrze. My¶lê sobie mo¿e to tak na pocz±tku jest, lecz nie by³o tak kolorowo. Walczy³em z nim przez miesi±c. Zaczê³o siê od zmiany wk³adu wentyla(nie pomog³o), nastêpnie korek ca³y uszczelniony na loc** 243(nie pomog³o) lecz na koñcu zmieni³em wszystkie gumowe oringi (czyt. uszczelki). Wyszczy¶ci³em ca³y smar fabryczny na³o¿y³em nowy co prawda od RST ale dzia³a wa¿ne ¿e siê ¶lizga :P Je¶li macie problem z uchodz±cym powietrzem to ja proponujê nie odsy³aæ do serwisu bo mog± tego nie zrobiæ. Wyobra¼my sobie sytuacjê ty odsy³asz amorka, onie w serwisie ci go napompuj± zostawi± na 2 h i powiedz±" przeca trzyma powietrze" i stracisz jakie¶ ~40 z³. Ja na naprawê wyda³em 20 z³. Poni¿ej zamieszczam instrukcjê naprawy:
Potrzebne bêd± nam:
1.loc**<¿eby nie by³o reklamy>ja u¿y³em 243
2.wk³ad wentyla (je¶li to wina wentyla) ale lepiej zmieniæ wsio
3.montarzówka do wentyla
4. Klucz 26
5. Imbus bodaj¿e 6
6. Gumowe oringi (czyt. uszczelka) Sztuk najlepiej po 2 z ka¿dego rodzaju za przyk³ad bierzcie t± z kapsla górnego. Poprostu powiedzcie sprzedawcy potrzebujê uszczelki: dwie ten sam rozmiar, dwie mniejsze oraz 2 wiêksze. Tak jakby co¶ nie pasowa³o.
7. Trochê siln± nogê :)


Przebieg operacji:
1. Odkrêcamy wk³ad wentyla montarzówk±. Wkrêcamy nowy.
2. Odkrêcamy obudowê wentyla. Smarujemy loc**. Wkrêcamy (uwaga ¿eby gwintu nie urwaæ!)
3. Odkrêcamy kapsel ca³y od komory powietrznej kluczem 26. Odkrêcamy równie¿ praw± pokrywê trzymaj±c± blokadê skoku. Najlepiej odkrêcaæ blokadê pó¼niej kapsel od powietrza.
4. Odkrêcamy dolne ¶róby trzymaj±ce golenie (od blokady nie bêdzie potrzeba)
5. Stosujemy metode "mercedesa" ³apiemy amor za dolne golenie wsadzamy noge pod koronê i pchamy nog± a¿ korona wyskoczy. Mo¿na te¿ wkrêciæ trochê ¶róbkê któr± uprzednio odkrêcili¶my imbusem. I popukaæ m³otkiem a¿ wszystko wyjdzie z goleni.
6. nastêpnie u¿ywaj±c klucza (niestety nie wiem jaki to rozmiar poniewa¿ mia³em wytarty )odkrêcamy tak± pokrywkê z goleni.
7. Wyjmujemy "wnetrzno¶ci" z goleni wyjmujemy t³ok.
8. Na t³oku znajduj± siê dwa gumowe oringi zmienimy obydwa dla spokoju. Oczywi¶cie dopasowuj±c uprzdnio kupione.
9. Smarujemy ca³y t³ok oraz wszystkie "wnêtrzno¶ci. Skrêcamy wszystko tak jak by³o. Je¶li nie pamiêtasz na stronie suntora jest wsio pokazane na rysunku w pdf`ie.
10. nalejmy troche mineralnego oleju ¿eby roz¿edzi³ nam troche ten smar i wype³ni³ szczeliny.
11. Po skrêceniu odczekamy jakie¶ 3 h ¿eby loctite jako tako zastyg³, i pompujemy powietrze do danej warto¶ci.
12*. Je¶li powietrze bêdzie uciekaæ trzeba wymieniæ oringi na inny rozmiar. Najlepiej Poczekaæ z napompowanym jakie¶ 8 h wtedy bêdzie wiadomo.

I to by by³o na tyle: ZAZNACZAM- NIE BIORÊ ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA TO CO ZROBICIE ZE SWOIM SPRZÊTEM ROBICIE TO NA W£ASNE RYZYKO! JE¦LI UWA¯ASZ ¯E NIE PODO£ASZ ZADANIU ODDAJ AMORA DO SERWISU TAM CI GO ZROBI¡! Tera¼niejszy mój axon trzyma powietrze extra. POWTARZAM JESZCZE RAZ NIE BIORÊ ODPOWIEDZIALNO¦CI ZA TO CO ZROBICIE ZE SWOIM AMORKIEM.
autor:bloszek