JAK USTAWIÆ HAMULCE V-BRAKE
Dodane przez thomson dnia 28 padziernik 2004 23:08:09
Sprawa jest bardzo prosta, lecz wymaga trochê cierpliwo¶ci. Niestety nie wszyscy s± cierpliwi, ale dla tych którzy s±, ale nie wiedz± jak sobie poradziæ z ustawieniami przedstawiamy kilkana¶cie punktów, w których opisana jest krok po kroku regulacja hamulców typu V-Brake.

1.Je¿eli masz u¿ywane hamulce zmieñ linki i pancerze, zabrudzenia maj± to do siebie ze ograniczaj± dzia³anie V-brake.

2.Sprawdz klocki czy s± równomiernie starte z obydwu stron, je¿eli tak nie jest spróbuj wyrównaæ to za pomoc± papieru ¶ciernego.

3.Je¿eli to nie pomorze i klocki nie maj± rowków odprowadzaj±cych to znak, ¿e nale¿y kupiæ nowe klocki.

4.Na kupnie nie ma co oszczêdzaæ, kup drogie i markowe klocki od tego bêdzie zale¿eæ dobre ich dzia³anie no i twoje ¿ycie.

5.Rozepnij hamulec z linki.

6.Kluczem imbusowym (5mm) poluzuj ¶rubê stabilizuj±c± klocek.

7.D³oni± przytwierd¼ ramiê hamulca do obrêczy (najlepiej rób to bez opony na kole), ramiona przyci¶niête do obrêczy powinny byæ równolegle ustawione do siebie.

8.¯eby ustawiæ ramiona równolegle trzeba przestawiæ podk³adki na trzpieniu klocka, zazwyczaj jeden zestaw jest szerszy a drugi wê¿szy.

9.Je¿eli ramiona po zaci¶niêciu s± rozstawione na zewn±trz prze³ó¿ szerszy zestaw podk³adek na zewn±trz.

10.Po prze³o¿eniu podk³adek dociskamy ramie hamulca z luzowan± ¶rub± od klocka do obrêczy i ustawiamy klocek tak aby nie obciera³ o oponê i nie by³ za nisko obrêczy,(ca³a powierzchnia klocka na obrêczy).

11.¯eby hamulce nie piszcza³y, klocki nale¿y ustawiæ sko¶nie przednia czê¶æ klocka bli¿ej obrêczy minimalnie.

12.Teraz mo¿emy dokrêciæ ¶rubê przy klocku, przy dokrêcaniu podtrzymujemy drug± rêk± klocek ¿eby siê nie obraca³.

13.Po ustawieniu klocków przechodzimy do klamek hamulcowych ¶rubê regulacyjn± wkrêcamy do po³owy.

14.Za³ó¿ linkê na szczêki hamulca, zostaw 1-2mm luzu pomiêdzy klockami a obrêcz± i teraz dokrêæ ¶rubê od linki.

15.Zaci¶ni klamkê i sprawd¼ czy klocki równo dochodz± do obrêczy.

16.Je¿eli pierwszy obrêczy dotkn± np. lewy klocek musisz w lewym ramieniu hamulca wkrêciæ ¶rubkê regulacyjn± o jeden obrót.

17. Masz jeszcze dwa sposoby na nie stykaj±ce siê równolegle klocki – regulacjê naprê¿enia sprê¿yny przeciwleg³ego ramienia albo rêczne przygiêcie sprê¿yny lecz UWAGA!!! Nie za mocno mo¿e pêkn±æ.

18.Jak siê z tym ju¿ uporasz to unie¶ lekko ko³o i zakrêæ nim i nas³uchuj czy nic nie obciera, je¿eli obciera opona wracasz do ustawienia klocka na odpowiedni± wysoko¶æ a je¶li obciera obrêcz to do ustawienia odleg³o¶ci klocka lub musisz sobie wycentrowaæ ko³o.

19.Na koniec proszê sprawd¼ czy s± dobrze dokrêcone wszystkie ¶ruby ( od tego zale¿y twoje zdrowie i ¿ycie)

20. No a teraz to ju¿ tylko w teren i wypróbowaæ.