Zasady prawdziwego bikera.
Dodane przez thomson dnia 02 grudzie 2004 08:44:08
1. Twoje pojêcie zabawy to 10 km pod górê przez kamienie i korzenie, a nastêpnie zjazd na sam dó³.
2. Bronisz siê przed zarzutami skierowanymi przeciw twojemu rowerowi wcze¶niej, ni¿ przeciw matce.
3. Wyk±piesz siê raczej ze swoim rowerem ni¿ z dziewczyn±.
4. Mieszkanie masz nie posprz±tane, w lodówce pusto, ale rower za 30 milionów.
5. S±dzisz ¿e ¶wiêta to kolejna okazja by dostaæ jakie¶ akcesoria rowerowe.
6. Nie chcesz kabrioletu, bo nie nadaje siê do przewo¿enia roweru.
7. Dostajesz zwrot pieniêdzy z podatku, i pierwsz± rzecz± o jakiej my¶lisz to zakup nowych czê¶ci (zamiast na przyk³ad oddaæ po¿yczone pieni±dze rodzicom).
8. Twoja definicja doskona³ego partnera - je¼dzi na rowerze.
9. Ty i twój rower macie te same nawyki, a ty jeszcze siê dziwisz ¿e jeste¶ bez partnera.
10. Nazywasz swoje zwierzê nazw± firmy rowerowej (mój kumpel nazwa³ psa Mavic).
11. Mieszkasz w domu rodziców, jesz ich jedzenie, po¿yczasz pieni±dze, a wci±¿ staæ ciê na posiadanie 4 rowerów.
12. Nie potrafisz zrozumieæ pojêcia uroku spaceru w lesie.
13. Gdy spotykasz w lesie nied¼wiedzia, nie wiesz czy stan±æ z przodu, czy z ty³u roweru.
14. Powa¿nie rozwa¿asz szybciej skoñczyæ pracowaæ, przy mniejszej emeryturze, maj±c na my¶li wiêcej czasu na jazdê na rowerze.
15. Lubisz obserwowaæ brud sp³ywaj±cy ze strumieniem prysznica po przeja¿d¿ce.
16. Nigdy nie bêdziesz modelem, gdy¿ twoje nogi maj± setki blizn, zadrapañ i ran.
17. Kto¶ mówi "Och! To musia³o boleæ!" na widok twojej ostatniej rany, a ty odpowiadasz "Powiniene¶ to zobaczyæ, by³o super... w³a¶nie by³em na w±skiej dró¿ce, i...".
18. Wybierasz miejsce zamieszkania na podstawie ilo¶ci dostêpnych tras.
19. Kiedy zaczynasz siê z kim¶ spotykaæ, próbujesz wyobraziæ sobie, jaki rower powinien kupiæ, ¿eby¶cie mogli je¼dziæ razem.
20. Kiedy kto¶ z kim chcesz siê umówiæ twierdzi, ¿e 2000 z³ wydane na rower to o wiele za du¿o, a ty rozwa¿asz, czy siê z nim nie umawiaæ, bo przecie¿ i tak tego nie zrozumie!
21. My¶lisz ¿e czerwona rama, niebieska kierownica i zielone opony s± dopasowane kolorystycznie, lub ¿e przynajmniej wygl±daj± super.
22. Kiedy kto¶ w pracy pyta o imiê twojej mi³o¶ci, mówisz "Cannondale".
23. Kiedy spêdzasz wiêcej czasu w internecie na stronach rowerowych ni¿ ze zdjêciami panienek.
24. My¶lisz ¿e ¶wietne miejsce na randkê w ciemno to twoja ulubiona trasa.
25. Wiesz, jak roz³o¿yæ swój rower, ale nie masz pojêcia jak naprawiæ samochód.
26. My¶lisz, ¿e obcis³e spodenki na innym facecie wygl±daj± ¶wietnie.
27. My¶lisz, ¿e mieæ rower dro¿szy od swojego samochodu jest OK.
28. Twój najlepszy zegarek to monitor pracy serca.
29. Wydajesz dwa razy wiêcej pieniêdzy na sam± ramê ni¿ "normalni" ludzie na ca³y rower.
30. Jeszcze raz - wydajesz wiêcej pieniêdzy na widelec ni¿ "normalni" na ca³y rower.
31. My¶lisz o usprawnieniach nowego widelca zanim jeszcze dotrze do ciebie w przesy³ce. Poczta, szybciej! Chcê mój widelec!
32. Masz wiêcej strojów rowerowych ni¿ garniturów.
33. Zbli¿aj±c siê samochodem do czerwonego ¶wiat³a automatycznie robisz ten dziwny skrêt stop±, by siê wypi±æ z SPD.
34. S±dzisz ¿e normalnym jest podziwiaæ musku³y w nogach innego faceta.
35. Odwo³ujesz spacer rodzinny z powodu ulewy, ale pêdzisz na trasê, bo wiesz, ¿e nie bêdzie zat³oczona.
36. Jad±c samochodem próbujesz przeskoczyæ przeszkodê, zamiast, na przyk³ad, przyhamowaæ.
37. Dbasz o ka¿dy gram!
38. Mo¿esz mówiæ o Cr-Mo, Ti i Alu, jakby byli twoimi najlepszymi przyjació³mi.
39Jedyne liczby, które znacz± du¿o, to rozmiar twojej ramy, twoje maksymalne têtno i numer szosy do najlepszego szlaku.
40. Nazywasz swój rower "rumakiem".
41. Masz w pracy zdjêcie swojego roweru obok zdjêcia dziewczyny.
42. Twoja dziewczyna mówi "Nastêpnym razem, jak pójdziesz na rower - zostawiam ciê", a ty odpowiadasz, ¿e bêdziesz za ni± têskni³.
43. Wracasz do domu usmarowany b³otem, twoja dziewczyna mówi "Jeste¶ obrzydliwy!", a ty siê wtedy u¶miechasz
44. Chodzisz czêsto do piwnicy ogl±daæ swój rower i zastanawiasz siê co mo¿esz zrobiæ, choæ dzia³a perfekcyjnie.
45. Skrzywdzi³by¶ raczej siebie ni¿ swój rower.
46. Twoje kolana i ³okcie s± pe³ne blizn z tras i uwa¿asz je za punkt honoru.
47. B³oto ciê ekscytuje.
Twoje g³ównie ¼ród³o bia³ka to 48po³kniête muchy.
49. Zgubi³e¶ but SPD w jeziorze.
50. Skasowa³e¶ mechanika rowerowego krzycz±c "To twoja wina!".
51. Zeskoczy³e¶ z pó³torametrowego progu z powodu zak³adu o pieni±dze i nie przyj±³e¶ ich.
52. Liczysz sklepy rowerowe w miejscu, gdzie szef chce ciê przenie¶æ, zanim jeszcze zastanowisz siê nad wynikaj±ca z tego podwy¿k±.
53. Za ka¿dym razem gdy jeste¶ na spacerze, my¶lisz, jak by³oby wspaniale byæ tu raczej na rowerze.
54. Sam widok twojego roweru sprawia, ¿e siê u¶miechasz.
55. Znasz numer telefonu do swojego sklepu rowerowego, ale nie do matki.
56. Twoim startowym WWW jest strona rowerowa.
57. Ostatnie informacje o "impotencji i rowerze" wprawiaj± ciê w ¶miech, bo sam widok roweru ciê podnieca.
58. Twoja ulubiona wycieczka zaczyna siê kaw±, a koñczy piwem.
59. Zestawiasz kolorystycznie bidon i koszulkê.
60. Opowiadasz ludziom w pracy o spektakularnych wypadkach na trasie, pokazujesz im blizny, a oni nazywaj± ciê "szalonym".
61. Nie zauwa¿asz, ¿e siê ¶ciemnia, do momentu, gdy nie wjedziesz w drzewo, którego nie widzia³e¶.
62. Wiesz, ¿e Supergo to nie stacja benzynowa.
63. Przeczyta³e¶ ten tekst ju¿ 20 razy i wci±¿ ciê bawi.
64. Kochasz te 60 km trasy przed sob±, mimo ¿e jeste¶ tam ju¿ dziesi±ty raz.
65. Jad±c w b³ocie, wod± z bidonu najpierw myjesz kasete i przerzutkê, a sam umierasz z pragnienia.
66. Twoje sny s± okr±g³e, trzydziestosze¶cioszprychowe, kabzlowane, asymetryczne i ceramiczne. Po prostu Mavic'owe.
67. Z rado¶ci± jedziesz rowerem do szko³y przez ulubione krzaki w czasie grudniowej zamieci, gdy "normalni" ludzie grzecznie marzn± na przystanku autobusowym.
68. Le¿ysz na pla¿y z dziewczyn±, skwar jak 150, nagle zaczyna siê burza, ona zaprasza ciê do siebie na kawê (hehe), a ty odmawiasz, mówi±c.. 'sorry, ale ja... muszê na rower'.
69. Id±c do WC bierzesz ze sob± magazyn rowerowy, a nie "Pani± domu".
70. Po wyj¶ciu ze szpitala z rêka w gipsie znajdujesz w jego pobli¿u nowy nieznany sklep rowerowy i czym prêdzej go odwiedzasz.
71. W czasie wizyty u ortopedy pytasz, kiedy bêdziesz móg³ je¼dziæ, a nie kiedy bêdziesz zdrowy.
72. Spêdzasz w EMPiK-u godziny przegl±daj±c pisma rowerowe.
73. Ogl±dasz siê nie za facetem, ale za rowerem, na którym jedzie.
74. Ogl±dasz siê nie za dziewczyn±, ale za rowerem, na którym jedzie.
75. Kochasz swój rower do tego stopnia, ¿e mimo napadu na Ciebie w celach rabunkowych i przy³o¿onego do szyi scyzoryka oplatasz siê wko³o ramy i my¶lisz w duchu: "prêdzej mnie od niego odetn± ni¿ go puszczê".
76. Wybuchasz ¶miechem na s³owa "koniec sezonu" - przecie¿ na rowerze je¼dzi siê ca³y rok.
77. Mieszkasz w górach i masz rower.
78. Nie odrzuca Ciê smak b³ota miêdzy zêbami.
79. Ka¿da potrawa jest dla ciebie "Dobrym Paliwem" lub "Z³ym Paliwem".
80. Masz niezmywalny znak od ³añcucha na prawej ³ydce.
81. Czytasz 5 ró¿nych magazynów rowerowych miesiêcznie.
82. Co tydzieñ zdobywasz 5 nowych katalogów sprzêtu.
83. £ydki s± jedynym w pe³ni wykszta³conym miê¶niem twojego cia³a.
84. Twoje szafy s± pe³ne batonów energetycznych.
85. Twoja lodówka jest zapchana po brzegi bidonami z Isostarem gotowymi w ka¿dej chwili do konsumpcji.
86. W twoim gara¿u znajduj± siê rowery ka¿dej licz±cej siê firmy (Cannondale, Klein, Marin, Specialized i Trek).
87. Rzucisz wszystko co robisz i pójdziesz poje¼dziæ, kiedy tylko masz ku temu okazjê.
88. Jeste¶ zapisany na ka¿d± grup± maj±c± co¶ wspólnego z rowerami.
89. Nie masz czasu czytaæ tego wszystkiego, bo w³a¶nie idziesz poje¼dziæ.
90. Nie jedziesz na wakacje, je¿eli nie mo¿esz wzi±æ swojego roweru.
91. Twój rower wisi nad twoim ³ó¿kiem, ¿eby¶ móg³ go pomacaæ, gdy obudzisz siê w nocy.
92. W niedzielê zamiast na mszê idziesz do sklepu z czê¶ciami rowerowymi - przecie¿ to jest twoja ¶wi±tynia.
93. Twoimi afrodyzjakami s± smar na rêkach i b³oto miêdzy zêbami.
94. Przycinasz gips na nodze tak, ¿eby zmie¶ci³a Ci siê w nosek.
95. Na peda³ach sprzêg³a i gazu w swoim samochodzie starasz siê zamontowaæ bloki SPD.
96. Zwil¿a ciê s³owo "full-suspension".
97. Na ka¿dej lekcji fizyki my¶lisz, jak by tu zwiêkszyæ skok swojego amortyzatora.
98. Nie masz ju¿ si³y podnie¶æ rêki, bo na nadgarstkach wisz± kilogramy ³añcuchów rowerowych.
99. Uwa¿asz, ¿e wylewanie nowego asfaltu to zbrodnia, bo nie widaæ jak pracuje amor.
100. Czê¶ciej pompujesz rower ni¿ gumow± lalê.
101. Bez wzglêdu na to, gdzie i co masz za³atwiæ w mie¶cie, na twojej trasie zawsze jest sklep rowerowy.
102. Wychodzisz kupiæ choinkê, a wracasz z now± korb±.
103. Twój kot kupowa³by PowerBara.
104. Twoje ulubione zapachy mêskie to pot i Finish Line Cross Country.
105. Za stracony uwa¿asz tydzieñ, w którym nie zakupi³e¶ co najmniej 1 kg nowego osprzêtu.
106. Gdy co¶ w rowerze nie dzia³a, to i ty czujesz siê chory.
107. Nie musisz nosiæ ochraniaczy, bo na kolanach masz banda¿e.
108. Gdy prosisz, ¿eby sklep wystawi³ ci rachunek na 30% wartosci, by powiedzieæ ¿onie, która go znajdzie: "Wiesz, kochanie, strasznie ze mnie zdarli ostatnio..." (autentyk!)