91 powodów, dla których rower górski jest lepszy od nart
Dodane przez thomson dnia 31 grudzie 2004 12:03:09
91 powodów, dla których rower górski jest lepszy od nart:

1. Nie p³acisz za wyci±g na górê!
2. Nie potrzebujesz drogich, jaskrawych, wielokolorowych fata³aszków.
3. Mogê zdj±æ spodenki i nie zamarzn±æ!
4. Na drodze do tras rowerowych nie ma korków.
5. Na rower nie muszê wstawaæ rano.
6. Kurz smakuje lepiej ni¿ ¶nieg.
7. Ma³e ryzyko ¶mierci w lawinie.
8. Rowerem mo¿na je¼dziæ po ¶niegu, a nartami po ziemi nie.
9. Nie musisz smarowaæ opon.
10. Rower górski nie potrzebuje gór.
11. Zak³ada siê ¶wietnie wygl±daj±ce kaski i nie wygl±da siê jak zupe³nie nie z tego ¶wiata.
12. Mo¿esz je¼dziæ na góralu ca³y rok, bez potrzeby mieszkania za ko³em podbiegunowym albo powy¿ej 3000 m.
13. Mo¿esz za³o¿yæ spodenki, by pokazaæ te ciê¿ko zarobione blizny na nogach.
14. Rowerem mo¿esz jechaæ pod górê.
15. Rower ma hamulce.
16. Rower ma bidon na wodê.
17. Mo¿esz dojechaæ rowerem do trasy rowerowej - spróbuj dojechaæ nartami do trasy narciarskiej.
18. Rowerem mo¿esz dojechaæ do pracy lub szko³y.
19. Technomaniacy s± szczê¶liwsi. Do roweru mo¿na poprzyczepiaæ wiêcej ¶licznych kolorowych czê¶ci ni¿ do nart.
20. Bikerzy zdobywaj± wzgórze. Narciarze wje¿d¿aj± wyci±giem.
21. ¦nieg t³umi twoje czucie bólu, i nie krwawisz odpowiednio.
22. Mo¿esz u¶miechaæ siê na zje¼dzie, a usta ci nie zamarzn±.
23. Mo¿esz powiedzieæ "Pêdzi³em, a¿ siê kurzy³o" - w dos³ownym i przeno¶nym znaczeniu.
24. Mo¿esz je¼dziæ rowerem 24 godziny dziennie, 7 dni tygodniowo, 365 dni rocznie, 10 lat na dekadê, 10 dekad na wiek.
25. Mo¿esz zachowaæ na pami±tkê kamieñ, który ci wszed³ w ..., a spróbuj zachowaæ ¶nieg!
26. Co jeszcze robi± narciarze przez pozosta³± czê¶æ roku?
27. Kiedy spadasz z roweru, on zostaje przy tobie, a narty jad± na sam dó³, zostawiaj±c ciê samego na stoku.
28. Mo¿esz je¼dziæ na rowerze na s³onecznej Florydzie, a wci±¿ nie widzia³em nikogo, kto by tu je¼dzi³ na nartach.
29. Na nartach nie zrobisz hopki nad k³od±.
30. Jad±c na rowerze mo¿esz zabraæ swojego psa.
31. Ile biegów maj± twoje narty?
32. Kiedy masz wypadek na stoku, ty i twój rower wydajecie wiêcej fajnych d¼wiêków, ni¿ gdy wpadasz w ¶niegowy proszek.
33. Kiedy szukasz terenu do jazdy na nartach widzisz, jak jeste¶ ograniczony... z rowerem ogranicza ciê tylko niebo!
34. Do zachowania równowagi nie potrzebujesz kijków.
35. Piwo nie zamarza ci w plecaku.
36. Dziewczyny zak³adaj± mniej ubrañ.
37. Na góralu mo¿esz patrzeæ na prêdko¶æ i bawiæ siê fajowymi przyciskami, a gdzie s± takie rzeczy w nartach?
38. W czasie jazdy na nartach nie ubabrzesz siê w b³ocie.
39. Na rowerze mo¿esz pojechaæ na pla¿ê - spróbuj na nartach.
40. Na rowerze je¼dzisz w ka¿dych warunkach i pogodzie. Nie wybierzesz siê na narty w lecie.
41. Na rowerze zdobywasz lepsz± opaleniznê.
42. Gdy próbujesz przejechaæ na nartach miêdzy dwoma drzewami, obs³uga trasy wrzeszczy na ciebie. Kiedy robisz to na rowerze, nazywa siê to "techniczn± tras±" i masz mnóstwo zabawy.
43. W ty³ek ³atwiej wejdzie ci narciarski kijek ni¿ opona.
44. Czy widzia³e¶ kiedy¶ narciarza zjazdowca (i b±d¼my szczerzy, tylko tacy s±) z 15 cm ca³kowicie ustawialnym hydraulicznym pe³nym zawieszeniem? Chyba nie.
45. Gdy masz wypadek na rowerze, szybciej znajdujesz zêby, w ¶niegu szukaæ mo¿esz godzinami.
46. Twój baton da siê zje¶æ bez ogrzewania.
47. Przyci±ganie ziemskie? Nie potrzebujemy! A co na to narciarze?
48. Blizny s± wiêksze, a ko¶ci ³amie siê mniej.
49. Bikerzy nie potrzebuj± ogromnych buciorów.
50. Rowerzy¶ci nie musz± u¿ywaæ peda³ów zatrzaskowych, na narty bez wi±zañ nie wyjdziesz.
51. Na nartach nie zrobisz wheelie.
52. Missy Giove!
53. Na rowerze mo¿esz usi±¶æ. Gdy usi±dziesz na nartach, masz d... pe³n± ¶niegu.
54. MTB jest bardziej estetyczne, gdy¿ smugi krwi na ¶cie¿ce nie wygl±daj± tak ¼le, jak na ¶niegu.
55. ¯eby dostaæ siê do rany rowerzysty, nie trzeba przedzieraæ siê przez warstwê ciuchów.
56. Wiesz, co to jest tandem? To wyobra¼ sobie narty tandemowe.
57. Gdyby¶ wpad³ do wody, móg³by¶ siê uratowaæ oddychaj±c powietrzem z kó³. A co by¶ zrobi³ na nartach? Wios³owa³?
58. Je¿d¿±c na rowrze w s³oneczny dzieñ nie o¶lepniesz od ¶niegu.
59. Kiedy siê wypinasz z SPD, spadasz z siedmiu metrów twarz± na ¿wir i musz± ciê ratowaæ, to jest super (o ile nic siê nie sta³o rowerowi). Kiedy siê wypinasz z wi±zañ i l±dujesz twarz± w ¶niegu, ludzie tylko siê ¶miej±.
60. Po piwie lepiej siê je¼dzi rowerem ni¿ na nartach.
61. Jest wiêcej katalogów.
62. Na rowerze przy prêdko¶ci 30 km/h mo¿esz siê po³amaæ tak, jak na nartach przy 70 km/h.
63. Na trasie mo¿esz siê naje¶æ owadami.
64. Ko³o wynalaz³ cz³owiek, a narty? Nie wiadomo...
65. Na rowerze nie ma potrzeby sprawdzaæ trasy przed zjazdem w dó³.
66. Moja ex-¿ona je¼dzi na nartach.
67. To najlepszy sposób na kaca.
68. Mo¿esz siê dobrze przyjrzeæ dziewczynie, któr± chcesz poderwaæ. A dziewczynie w kombinezonie?
69. U¶miech prawdziwego mê¿czyzny to b³oto miêdzy zêbami, a nie ¶nieg.
70. Czy próbowa³e¶ kiedykolwiek porozmawiaæ z kim¶ podczas jazdy na nartach?
71. Mogê wybraæ inn± trasê ka¿dego dnia, a wy, narciarze?
72. Narciarz drêtwieje z powodu zimna. Biker drêtwieje od nowokainy w gabinecie chirurgicznym.
73. Kiedy jadê na rowerze nie spotykam wielkich tablic z napisem "TRASA DLA POCZ¡TKUJ¡CYCH".
74. £atwiej za³atwiæ siê na rowerze; nie musisz zdejmowaæ 10 warstw ubrañ!
75. Bikerzy maj± wiêcej czê¶ci, którymi mog± siê che³piæ.
76. Spróbuj za³o¿yæ ¶wiat³a na narty.
77. Tutaj, w Arizonie, jest co¶ ekscytuj±cego w tym mijaniu krwio¿erczych kaktusów na ka¿dym zakrêcie. Na nartach, sosny to po prostu uderzenie.
78. MTB wynaleziono w Ameryce!
79. Po upadku, narciarz po prostu wstaje, wygl±daj±c jak jaki¶ Ken czy Barbie. Biker, jak dobrze upadnie, nie ma tyle szczê¶cia.
80. Na wêdrówki mo¿esz wybraæ siê rowerem, ilu widzia³e¶ podró¿ników na nartach?
81. Z komputerkiem... mo¿esz patrzeæ jak szybko jedziesz, kiedy na co¶ wpadasz... mo¿esz patrzeæ, jak daleko zajecha³e¶, zanim jeszcze na co¶ wpad³e¶... mo¿esz powiedzieæ, ile jeszcze ujedziesz, zanim na co¶ wpadniesz...
82. £apiesz gumê - sklejasz. £amiesz nartê - koniec zabawy.
83. Kiedy zbli¿asz siê do fajnego uskoku na rowerze, mo¿esz siê zatrzymaæ, zawróciæ i skoczyæ tam jeszcze z 10 razy, zanim skoñczysz zjazd. Na nartach masz dwie mo¿liwo¶ci. Mo¿esz zdj±æ narty, wspi±æ siê pod górê (i nigdy nie dojdziesz tak wysoko, by zdobyæ poprzednia prêdko¶æ), albo mo¿esz zjechaæ, wjechaæ wyci±giem i modliæ siê, ¿eby¶ znalaz³ to miejsce jeszcze raz.
84. Gdy pada na nartach, dzieñ jest zmarnowany. Gdy pada na rowerze, dzieñ siê w³a¶nie zacz±³.
85. Nic ci nie zamarza na twarzy.
86. Narciarze rzadko kiedy spêdzaj± ca³y dzieñ na ¶wie¿ym powietrzu, jak bikerzy.
87. W przysz³o¶ci nie bêdziemy je¼dziæ na nartach na Marsie, ale bêdziemy je¼dziæ na MTBikach.
88. Gdy kto¶ wiezie rower na baga¿niku samochodu, mo¿esz co¶ o nim powiedzieæ - a narty ledwo widaæ.
89. Mniej ubrañ do prania!
90. Widzisz, czy to facet, czy dziewczyna (bez zgadywania, co jest pod tymi warstwami!).
91. Gdy jedziesz na rowerze mo¿esz przelecieæ przez kierownicê, a na nartach nawet z siode³ka siê nie spadnie!