Historia Naszej klubowej strony
Dodane przez thomson dnia 31 stycze 2005 14:48:59
Na pomys³ stworzenia klubowej strony WWW wpadli ponad dwa lata temu Matii i Thomson. Na pocz±tku chodzi³o tylko o zabawê i chêæ zabicia nudy w wakacje ;) dopiero pó¼niej przerodzi³o siê to w tworzenie zupe³nie powa¿nej i oficjalnej strony GKKG.
Oczywi¶cie przed nami próbowali tego dokonaæ inni cz³onkowie klubu wiêc My nie uwa¿amy siê za pierwszych, którzy tego dokonali. Pocz±tki by³y bardzo trudne jak zawsze z czym¶ nowym. Strona „ruszy³a” 30 lipca 2002r pod adresem www.gkkg1.republika.pl. Pierwsza wersja strony by³a bardzo prosta, by³a wykona metodami prób i b³êdów, mieli¶my ograniczone mo¿liwo¶ci poniewa¿ korzystali¶my z darmowych domen. Nastêpne wersje strony by³y coraz bardziej rozbudowane, zaczê³y pojawiaæ coraz to bardziej wyszukane techniki jej tworzenia. Prze³om w tworzeniu strony przypad³ na 1 kwiecieñ 2004 roku, kiedy to Firma HIFI Exlusive (Plus Gsm), wykupi³a nam miejsce na p³atnym serwerze internetowym, wi±za³o siê to z nowym adresem: www.gkkg.pl, i oto chodzi³o!! Nowa strona da³a nam mo¿liwo¶ci jej rozbudowy o wiêksz± galeriê i kilka nowych dzia³ów informacyjnych. Wygl±da³o to tak:

Kolejnym milowym krokiem by³a data 29 wrzesieñ 2004r kiedy po wykupieniu mega wielkiego miejsca na serwerze ( znowu dziêkujemy Firmie HIFI Exlusive ). Tego te¿ dnia o godzinie 23:00 wystartowa³a najnowsza Nasza Klubowa Strona na której w³a¶nie teraz siê znajdujesz i j± przegl±dasz. Strona jest jak na nasze mo¿liwo¶ci i wiedzê informatyczn± wykonana bardzo dobrze, jest oparta o najnowsze techniki tworzenia stron www. Naprawdê bardzo siê cieszymy z naszych osi±gniêæ zwi±zanych z obecno¶ci± klubu w internecie. Mo¿emy siê pochwaliæ i¿ dziennie stronê odwiedza oko³o 40 internautów, co wydaje nam siê sporym osi±gniêciem w¶ród klubowych prywatnych stron www w Polsce. Mamy nadzieje, ¿e na tym siê nie skoñczy i w kolejnych miesi±cach nasza strona bêdzie siê nadal rozwijaæ.