26 powodów dla których rower jest lepszy od kobiety
Dodane przez thomson dnia 13 kwiecie 2005 20:36:30
26 POWODÓW DLA KTÓRYCH ROWER GÓRSKI JEST LEPSZY OD KOBIETY:
1.Rower górski nigdy nie zachodzi w ci±¿ê.
2.Nie ma takich dni w miesi±cu kiedy nie móg³by¶ je¼dziæ na rowerze górskim.
3.Rower górski nie ma rodziców.
4.Mo¿esz po¿yczyæ swój rower górski kumplowi.
5.Twój rower górski nie interesuje siê, na ilu innych rowerach wcze¶niej je¼dzi³e¶.
6.Kiedy jedziecie, ty i Twój rower górski osi±gacie szczyt zawsze w tym samym momencie.
7.Twój rower górski nie gniewa siê, gdy ogl±dasz siê za innymi rowerami górskimi.
8.Twój rower górski nie interesuje siê, ile masz jeszcze innych rowerów.
9.Twój rower górski nie ma nic przeciwko czytaniu pisemek o rowerach.
10.Nigdy nie us³yszysz "Niespodzianka! Bêdziesz mia³ nowy rowerek" dopóki nie pójdziesz do sklepu i nie kupisz go sobie.
11.Je¿eli pêknie Ci guma, mo¿esz to ³atwo naprawiæ.
12.Je¿eli Twój rower górski z³apie luzy, mo¿esz je usun±æ.
13.Nie musisz byæ zazdrosny o faceta, który pracuje nad Twoim rowerem górskim.
14J.e¿eli obrzucisz obelgami swój rower górski, nie musisz go przepraszaæ przed nastêpn± jazda.
15.Mo¿esz je¼dziæ na swoim rowerze górskim tak d³ugo, jak zechcesz i nie bêdzie siê czul obola³y.
16.Mo¿esz przestaæ je¼dziæ na swoim rowerze górskim kiedy przyjdzie Ci na to ochota, a on i tak nie bêdzie Sfrustrowany.
17.Twoi rodzice nie bêd± utrzymywaæ kontaktów z Twoim starym rowerem górskim, je¿eli go porzucisz.
18.Rower górski nie mówi, ¿e go boli g³owa.
19.Rower górski nie czyni Ci wymówek, je¿eli jeste¶ kiepskim kolarzem.
20.Twój rower górski nigdy nie ma ochoty wyj¶æ na noc z innymi rowerami górskimi.
21.Rower górski nie narzeka, ¿e siê spó¼ni³e¶.
22.Nie musisz braæ prysznica przed jazd± na rowerze górskim.
23.Je¿eli Twój rower górski staro wygl±da mo¿esz go pomalowaæ lub kupiæ nowe czê¶ci.
24.Mo¿esz przejechaæ siê na nowym rowerze górskim od razu. Nie musisz dawaæ mu kwiatów, zabieraæ go do kina, czy poznawaæ jego rodziców.
25.Jedynym zabezpieczeniem jakiego musisz u¿ywaæ je¿d¿±c na rowerze to Twój kask.
26.Kiedy jeste¶ w damsko-mêskim towarzystwie, mo¿esz bez stresu opowiadaæ o swojej ostatniej fantastycznej przeja¿d¿ce.

nades³a³: ¦wirus