Kolcowanie opon
Dodane przez thomson dnia 28 padziernik 2004 23:09:50
Na rowerze je¼dzimy przez ca³y rok lecz zim± jazda czêsto staje siê niebezpieczna.
Co zrobiæ by sta³a siê przyjemno¶ci± i dobr± zabaw±?
Otó¿ mam na my¶li opony z kolcami, wiadomo i¿ takie opony kosztuj±. Ja postanowi³em zrobiæ je sam. Oto opis jak zrobiæ takie co¶. Potrzebne bêd± :
- opony, nowe albo lekko u¿ywane
- wiertarka, wiert³o 1.5-2.0mm,
- blacho-wkrêty (2.5x8mm), koniecznie z okr±g³ymi ³epkami, oko³o 650 sztuk
- wkrêtarka ew. ¶rubokrêt
- silikon + stare dêtki
- ogromna ilo¶æ czasu i cierpliwo¶ci

Najpierw musimy wywierciæ otwory w oponie, w które bêdziemy wkrêcaæ nasze kolce. Rozmieszczenie kolców w oponie to sprawa indywidualna i uzale¿niona od rodzaju zastosowanej opony, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e tylne ko³o nara¿one jest na wiêkszy nacisk ni¿ przednie. Pamiêtajmy te¿ ¿e tylna opona spe³nia rolê opony napêdowej i musi dobrze „wgryzaæ” siê w pod³o¿e. Kolce w przedniej oponie powinny tylko pomagaæ w utrzymaniu odpowiedniego toru jazdy. Z do¶wiadczenia wiemy, ¿e ¶ruby nie powinny wystawaæ z opony na wiêcej ni¿ 4-5mm tak wiêc ka¿dy powinien dobraæ d³ugo¶æ ¶rub do swoich opon. Przed rozpoczêciem pracy sprawd¼ czy opony z kolcami o wybranej przez ciebie d³ugo¶ci zmieszcz± siê w twojej ramie. Dobrze by by³o aby te kolce, które s± na ¶rodku opony by³y trochê krótsze ni¿ te na bokach to zapewni nam lepsz± trakcjê. Kiedy w wywiercone otwory wkrêcimy ju¿ ¶ruby (do tego celu najlepiej u¿yæ wkrêtarki) powinni¶my je odpowiednio zabezpieczyæ tak aby nie przebi³y dêtki. Do tego pos³u¿y nam silikon, którym zalepimy g³ówki ¶rub, a potem kolejn± warstw± mo¿emy zalaæ wnêtrze opony tak aby uzyskaæ równ± powierzchniê. Je¿eli nie mamy silikonu mo¿emy do wnêtrza opony w³o¿yæ star± dêtkê. Oczywi¶cie mo¿na te dwa sposoby po³±czyæ wklejaj±c dêtkê do opony (zalecane). Ci¶nienie w takiej oponie powinno byæ nieco wiêksze od tego które zwykle mamy w swoich ko³ach.

Teraz kiedy „kolce” mamy ju¿ gotowe nie pozostaje nic innego jak je wypróbowaæ. Z takimi oponami mo¿emy zapomnieæ o niekontrolowanych po¶lizgach, ale powinni¶my te¿ zapomnieæ o skokach chyba, ¿e chcemy popsuæ sobie humor.