Snow Race 2006
Dodane przez thomson dnia 15 stycze 2006 16:56:22
Pierwsze gnie¼nieñskie, zimowe zawody przesz³y ju¿ do historii. Frekwencja jak zwykle nie dopisa³a. Na starcie stawi³o siê tylko 8 najtwardszych zawodników, ale dobre i to jak na pierwszy raz. Niestety nie wszyscy dotarli o w³asnych si³ach do mety.

Spidi nie zd±¿y³ siê dobrze rozpêdziæ po starcie a ju¿ zaliczy³ glebe i musia³ siê wycofaæ. Niejaki Lupa przez pomy³ke skróci³ trasê dlatego tak¿e on nie by³ klasyfikowany. Potem problemy techniczne dopad³y Stówê. Tymczasem na mecie ca³a "ekipa techniczna" razem z kibicami próbowa³a rozpaliæ ognisko. Niestety zebrany chrust za nic nie chcia³ siê paliæ. Pomys³ów by³o du¿o - od szyszek po denturat. Maniu z niema³ym po¶wiêceniem wydar³ zmarzniêtym lisom troche "suchej" s³omy, Skrzat obróci³ na Esso po 2 litry ropy. Wszystko to razem spowodowa³o, ¿e w koñcu siê uda³o. W miêdzyczasie na metê wje¿d¿ali kolejni zawodnicy. Jako pierwszy dojecha³ g³ówny sprawca ca³ego tego zamieszania - sam Prezes. Jakie by³y komentarze mo¿na siê domy¶liæ :) Kiedy na mecie stawili siê wszyscy zawodnicy przyst±piono do konsumpcji przywiezionego prowiantu. Przy ognisku temperatura by³a ca³kiem zno¶na dlatego spêdzili¶my tam d³u¿sz± chwilê. Gdy skoñczy³y siê kie³baski, a ogieñ zacz±³ gasn±æ rozpoczê³y siê masowe powroty do domów :) Ogólnie imprezê zaliczamy do udanych. Niech ¿a³uj± Ci, którzy nie przyjechali.
Wielkie dziêki dla Skrzata, Mania i wszystkich innych, którzy pomagali lub po prostu byli z nami !

Wyniki:
1. S³awek Graczyk 47 min.
2. S³awek Pieczyñski + 9 min.
3. Piotr Bosacki + 14 min.
4. Artur Lisiecki + 24 min.
5. Tadeusz Szubert + 35 min.

Spidi, Stówa i Lupa - nie ukoñczyli

Zobacz zdjêcia