S³ownik rowerowy
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:25:53
[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [£] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [¦] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [¯]

S³ownik powsta³ na podstawie „S³ownika terminów rowerowych” bikeBoard-u


A
Adrena - adrenalina, hormon walki.

A-head - po³±czenie u³o¿yskowania kierownicy z widelcem, bez gwintu, przy pomocy doci¶niêcia specjalna ¶ruba.

Aklimatyzacja - przystosowanie do zawarto¶ci tlenu na danej wysoko¶ci.

Amor - widelec amortyzowany.

Ampule - patrz imbusy.

ASB - Anti Snake Bite, system ogumienia stworzony przez Rigide i Continentala. Eliminuje on podwójne przebicie dêtki bêd±ce wynikiem dobicia obrêczy, przy niskim ci¶nieniu w oponie. System ten ró¿ni siê od zwyk³ych tym, ze nie ma w nim dêtki, a opona jest zak³adana na specjaln± obrêcz, szczelnie do niej przylegaj±ca.

Asfaltowaæ - je¼dziæ po asfalcie.

B

Babka - sto¿ek zaciskowy mocuj±cy wspornik kierownicy do szyjki widelca.

Beret - inaczej kask.

Blat - najwiêksza zêbatka suportu.

BMX - Bicycle Motor Cross - rower na ko³ach 20" albo 24" stworzony do wy¶cigów na specjalnym torze lub do akrobacji.

Boster - lub breakboster, kszta³tem przypomina podkowê, mocowany jest do piwotów hamulcowych i zapobiega ich (piwotów) rozginaniu podczas silnego hamowania.

Buksowaæ - peda³owaniem wprowadziæ tylne ko³o w po¶lizg.

Bunny hop - patrz skok króliczy.

C

Camelbak - specjalny worek na p³yn, po³±czenie z rurka i specjalnym ustnikiem pozwala s±czyæ p³yn bez odrywania rak od kierownicy.

Cantilevery - hamulce poprzedniej generacji. Piwoty wspawane s± poni¿ej obrêczy, a ramiona nie maja wiêcej ni¿ 90 mm.

Carbon - (z ³ac. wêgiel), inaczej w³ókno wêglowe. Materia³ odporny na ¶ciskanie i rozci±ganie lecz podatny na uderzenia.

Cartridge - zamkniêty element, czêsto nierozbieralny, odpowiedzialny za jedna konkretna funkcje, np. t³umik w amortyzatorze, czy os suportu w formie pakietu.

Cieniowane rury - rury o ró¿nej grubo¶ci ¶cianek na koñcach grubsze. Spotyka siê podwójne cieniowanie (grubo¶æ ¶cianki na koñcach jest wiêksza ni¿ w ¶rodku), trzykrotne i czterokrotne. Klein dobiera grubo¶æ ¶cianki p³ynnie i trudno mówiæ o cieniowaniu dwu czy trzykrotnym.

Ciêgna - linki.

CNC - obróbka metali za pomoc± frezarki sterowanej numerycznie.

CroMo - patrz cromoly.

Cromoly - stop stalowy zawieraj±cy domieszkê chromu i molibdenu.

Cross country - zawody w wy¶cigach na prze³aj dla rowerów górskich, czyli MTB. Zadaniem zawodników jest jak najszybsze pokonanie zadanego przez organizatorów dystansu. Organizowane najczê¶ciej na trasie sk³adaj±cej siê z pêtli. Zawodnicy startuj± w grupie.

D

Daæ po heblach - bardzo ostro zahamowaæ.

Depniêcie - chwilowe, mocniejsze naci¶niecie na peda³y.

DH - patrz downhill.

Dobiæ - wykorzystaæ ca³y skok zawieszenia lub, mimo powietrza w oponie, uderzyæ obrêcz± o pod³o¿e.

Downhill - bieg zjazdowy, konkurencja MTB.

Dual - konkurencja MTB, w której na trasie nieco d³u¿szej ni¿ slalom równoleg³y i krótszej ni¿ trasa DH s± rozmieszczone szykany, takie jak ró¿nego rodzaju hopki, skocznie, mostki i tym podobne. Zawodnicy startuj± po dwóch jednocze¶nie na tym samym torze. Ka¿dy wy¶cig ma dwa przejazdy, a eliminacje odbywaj± siê systemem pucharowym.

Dual slalom - slalom równoleg³y, czyli zawody polegaj±ce na pokonaniu slalomu, w którym na dwóch odrêbnych torach ¶ciga siê dwóch zawodników. Ka¿dy z nich musi pokonaæ trasê na jednym i drugim torze. Biker, którego czas dwóch przejazdów oka¿e siê krótszy, przechodzi do nastêpnej rundy. Zawody rozgrywane s± systemem eliminacji pucharowych.

Dusza - element mechanizmu mocuj±cego wspornik kierownicy starego typu.

Du¿a p³yta - patrz blat.

Dzwon - wywrotka, czyli upadek.

F

Faceplant - w wyniku ostrego hamowania przednim hamulcem lub zablokowania przedniego ko³a: "wylot" przez kierownice na twarz.

Fajka - wspornik kierownicy na "dusze".

Flatland - jedna z konkurencji BMX.

Freeride - po prostu jazda na rowerze.

Full - rower full suspension.

Full Face - patrz kask integralny.

G

Gleba - patrz dzwon.

G³ówka ramy - czê¶æ ramy, która ³±æzy górna i dolna rurê przedniego trójk±ta ramy; w g³ówkê ramy wbija siê miski sterów.

Górny ci±g - manetki starego typu.

Grip Shift - nazwa zastrze¿ona przez SRAM, okre¶laj±ca manetki obrotowe.

Gripy - gumowe uchwyty na kierownice.

Guma - opona, dêtka, lub przebicie dêtki.

Gumki - klocki hamulcowe.

H

Hample - hamulce.

Hard core - bezkompromisowa jazda, bezkompromisowy biker; jazda, w która wk³ada siê cala dusze.

Heble - klamki hamulcowe, dzwignie hamulcowe lub szczeki hamulcowe.

Hi Ten - stal o zwiêkszonej zawarto¶ci wêgla.

Hopka - przeszkoda wybijaj±ca w powietrze lub nierówno¶æ trasy pomagaj±ca w wykonaniu skoku.

I

Imbusy - sze¶ciok±tne klucze wk³adane do specjalnych ¶rub z gniazdami

Interwa³ - rodzaj treningu, w którym stosuje siê niepe³na przerwê wypoczynkowa.

I¶æ w trupa - daæ z siebie wszystko.

J

Jedenastka - najmniejszy tryb kasety Micro Drive.

K

Kartrid¿ - patrz cartridge.

Kaseta - zespól trybów na tylnej pia¶cie mocowany na specjalnym wielowypu¶cie. W tym systemie u³o¿yskowanie jest umieszczone jest w specjalnie skonstruowanym bêbenku w pia¶cie. W odró¿nieniu od wolnobiegu tryby nie s± zintegrowane z ³o¿yskami, na których siê krêc±.

Kask integralny - kask z os³ona na szczêkê i dolna czê¶æ twarzoczaszki.

Kevlar - tkanina z w³ókna aramidowego, odporna na przetarcie.

Kicha - przebiæ dêtkê.

Klamki - patrz ³apy.

Kliki - patrz SPD

Komputerek - licznik rowerowy.

Kontra - nakrêtka uniemo¿liwiaj±ca odkrêcanie siê innej nakrêtki, np. misce sterów lub konusowi.

Konusy - sto¿kowe nakrêtki, stosowane w piastach z ³o¿yskami kulkowymi, bêd±ce nastawnymi bie¿niami tych ³o¿ysk. Likwiduje siê nimi luzy w piastach.

Koronki - zêbatki suportu.

Koszyki - tzw. noski, przykrêcane do peda³ów platformowych i zaciskane paskami, zapewniaj± "okr±g³y obrót".

£

£apy - dzwignie hamulców poci±gaj±cych linkê.

M

Mechanik - awaria sprzêtu, "mieæ mechanika".

Micro Drive - pomys³ Shimano na zmniejszenie wagi osprzêtu: mniejsze tarcze i mniejsza kaseta.

Micro Shell - cienka skorupa z folii PCV na kasku rowerowym.

Miêkkie nogi - nogi niezdolne do dalszej pracy, strach.

M³ynek - szybka kadencja.

Mostek - wspornik kierownicy.

Mufa suportowa - czê¶æ ramy przy której ³±cz± siê dolne rurki tylnego trójk±ta ramy, rura podsiod³owa i dolna rura przedniego trójk±ta ramy; w mufê suportowa wkrêcany jest pakiet czyli ¶rodek suportu.

N

Na trzy krzy¿e- sposób zaplatania ko³a, w którym ka¿da szprycha krzy¿uje siê z trzema innymi. Zaplata siê tak¿e na "dwa" lub "cztery krzy¿e".

Napêd - zespól sk³adaj±cy siê z manetek, przerzutek, ³añcucha, kasety i zêbatek suportu.

Noga podaje - jest si³a, dobrze siê jedzie.

O

OEM - komponenty lub czê¶ci przeznaczone dla fabryk i montowni rowerowych.

Ogon - podczas wy¶cigu co¶ przeciwstawnego do czo³ówki.

Okr±g³y obrót - peda³owanie poprzez naciskanie peda³u stopa jednej nogi i podci±ganiem drugiego peda³u stop± wpiêta w peda³ SPD lub przypiêta noskami.

Ostre ko³o - rozwi±zanie tylnej piasty wymagaj±ce ci±g³ego obracania korbami suportu, bez wzglêdu na to, czy rower jest napêdzany czy nie.

Owijka - ta¶ma z miêkkiej tkaniny lub tworzywa s³u¿±ca do owijania kierownicy.

P

Paj±k - element, do którego mocuje siê zêbatki suportu lub kasety.

Pakiet - w skrócie: os suportowa w formie pakietu.

Pampers - wk³adka w spodenkach rowerowych, zwiêkszaj±ca komfort jazdy.

Pantograf - równoleg³owód: mechanizm, dziêki któremu dzia³a tylna i przednia przerzutka.

Pegi - specjalne podpórki pod stopy, stosowane w akrobatycznych konkurencjach BMX. Przykrêca siê je najczê¶ciej na wysoko¶ci osi kó³.

Pop³yn±æ - bardzo siê spociæ albo patrz "ugotowaæ siê".

Pó³ka - inaczej g³owica widelca.

PRS - system antyprzebiciowy ogumienia, redukuj±cy prawdopodobieñstwo przebicia.

Przedni trójk±t - przednia czê¶æ ramy rowerowej. £±czy on g³ówke ramy (sterówkê) z rura podsiod³ow± oraz z mufa suportowa, a wypadku niektórych Full suspension z g³ówna osi± obrotu.

Przelotka - opora pancerza.

Pu¶ciæ - nie utrzymaæ tempa.

R

Rafka - obrêcz, felga.

Rajfa - opona.

Rampa - specjalny tor, o przekroju bocznym w kszta³cie rynny, do wykonywania akrobacji na BMX.

Resor - pogardliwie: widelec amortyzowany lub element amortyzuj±cy w rowerach full suspension.

Rogi - no wiecie co, to wie nawet moja mama.

Rolki - kó³eczka tylnej przerzutki.

Rotor - urz±dzenie pozwalaj±ce na obracanie kierownicy dooko³a w³asnej osi i jednocze¶nie umo¿liwiaj±ce u¿ywanie przedniego hamulca na linkê.

Rura - pogardliwie: kierownica.

S

Semislick - opona o nieznacznym bie¿niku w ¶rodku szeroko¶ci i tradycyjnych bolcach na bokach, umo¿liwiaj±cych wykonywanie zakrêtów. Stworzona z my¶l± u¿ywania w terenie.

Silent Clutch - nazwa zastrze¿ona przez Shimano, okre¶la mechanizm bêbenka kasety pracuj±cego bez halasu. Nie ma zapadek.

SIS - pogardliwe okre¶lenie najtañszej przerzutki Shimano, oznakowanej jedynie symbolem SIS.

Skok króliczy - wyskok w powietrze bez pomocy skoczni.

Slick - opona bez lub z bardzo nieznacznym protektorem, przeznaczona do jazdy po asfalcie.

Snake bite - charakterystyczne przebicie dêtki, dobita dêtka kaleczy siê o obrêcz, powstaj± dwa otwory którymi uchodzi powietrze.

SPD - Shimano Pedalling Dynamics - peda³y zatrzaskowe.

Stery - ³o¿yska sterowe.

Stolik - skok, w którym tylne ko³o ustawione jest równolegle do powierzchni ziemi.

Stójka - ewolucja polegaj±ca na staniu rowerem w miejscu z nogami na peda³ach.

Street - jedna z konkurencji BMX.

Strza³ w orzechy - uderzenie górna rura ramy w krocze.

Suport - korbowód, czyli korby wraz z zêbatkami.

Sworzeñ - bolec ³±cz±cy ogniwa ³añcucha.

Szlify - otarcia po upadku.

Sztyca - wspornik siode³ka.

Szytka - specjalny rodzaj opony zintegrowanej z dêtka, wymaga specjalnej obrêczy i nie jest stosowany do innej jazdy ni¿ szosowa.

¦

¦cigant - zawodnik, szybki biker lub szosowiec.

¦limak - wózek lub prowadnik ³añcucha w tylnej przerzutce, wraz z rolkami.

¦rodek suportu - patrz pakiet.

T

Tarcza - popularnie: skrót od tarczy hamulcowej.

Tarcza suportu - jedno z kó³ zêbatych suportu. Najwiêksza tarcza to blat.

Teleskop - patrz amor.

Têtno maksymalne - szybko¶æ pracy serca podczas wysi³ku maksymalnego, parametr ten pozwala okre¶liæ zakres pracy i rodzaj wysi³ku.

Ti - skrót od tytan.

T³umienie dobicia - funkcja amortyzacji pozwalaj±ca kontrolowaæ szybko¶æ ugiêcia zawieszenia.

T³umienie odbicia - funkcja amortyzacji pozwalaj±ca kontrolowaæ szybko¶æ rozprê¿enia siê zawieszenia.

Trakcja - przyczepno¶æ.

Trick- ewolucja (wychodz±ca poza wyobra¼nie "zwyk³ych" ludzi) na rowerze.

Trzy sze¶æ - ewolucja polegaj±ca na wykonaniu obrotu o 360° dooko³a osi pionowej.

Trzymaæ ko³o - jechaæ w cieniu aerodynamicznym albo dotrzymywaæ tempa prowadz±cemu.

U

Ugotowaæ siê - narzuciæ sobie zbyt szybkie tempo i nie wytrzymaæ do koñca dystansu.

U¶lizg - po¶lizg ko³a.

V

V-Brake - nazwa zastrze¿ona przez Shimano na okre¶lenie hamulców typu Side pull. Ich konstrukcja zak³ada d³ugie dzwignie uruchamiane przez linkê u³o¿on± prostopadle do ramion hamulca.

W

Wachlarz - b³otnik.

Wahacz - konstrukcja zawieszenia tylnego ko³a w rowerze typu Full.

Wheelie - jazda na tylnym kole.

Wózek - czê¶æ przerzutki zawiaduj±ca naci±giem ³añcucha.

Wyciskacz do sworzni - urz±dzenie pozwalaj±ce rozpi±æ ³añcuch.

X

XC - patrz cross country.

Y

Z

Zacisk - szybko-zamykacz, mimo¶rodowe zapiêcie kó³ lub siode³ka.

Zryw - ruszenie rowerem lub mocniejsze depniêcie w peda³y, powoduj±ce utratê przyczepno¶ci tylnego ko³a.

¯

¯ó³wik - pancerz chroni±cy lêd¼wiow± czê¶æ krêgos³upa.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [£] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [¦] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [¯]S³ownik powsta³ na podstawie „S³ownika terminów rowerowych” bikeBoard-u