Puchar Thule - Turek 10.06.2007
Dodane przez thomson dnia 13 czerwiec 2007 20:10:00


Dnia 10 czerwca odby³a siê 3 edycja tegorocznego pucharu thule (wielkopolska liga masters) – tym razem w Turku. Gniezno reprezentowa³a ekipa w sk³adzie – Prezes, Przemek, Radek, Mateusz oraz ja. Pogoda by³a idealna (no mog³oby byæ parê stopni mniej) s³oñce ¶wieci³o i by³o ciep³o (28*C).

Wyruszyli¶my o godzinie 8.45, natomiast na miejsce dotarli¶my o 10.15 – mieli¶my wiêc wystarczaj±co du¿o czasu na rozgrzewkê oraz objechanie trasy. Co do trasy to mogê powiedzieæ, ¿e by³a do¶æ prosta (przynajmniej ja takie odnios³em wra¿enie w porównaniu z trasami w Puszczykowie oraz na poznañskiej cytadeli). Jedno okr±¿enie mia³o d³ugo¶æ 5.2km, na jedno kó³ko przewy¿szenie wynosi³o 100m. Trasê da³o siê przejechaæ bez zsiadania z roweru z jednym wyj±tkiem – znajdowa³ siê na niej do¶æ stromy piaszczysty podjazd na którym wiêkszo¶æ osób musia³a zej¶æ z roweru (jedyn± osob± z Gniezna któr± widzia³em gdy pokona³a ten podjazd w 100% to Prezes – szacuneczek ;) ).

Pierwsza kategoria w której startowali reprezentanci Gniezna (Mateusz i ja) – junior m³odszy, startowa³a o 11.30. Punktualnie stawili¶my siê na starcie wraz z siódemk± innych zawodników. Najpierw formalno¶ci: sprawdzanie obecno¶ci itp. Potem start – na starcie z³apa³em siê pi±tki tych „szybszych”. Jecha³em z nimi lecz po ok. po³owie okr±¿enia odpad³em (muszê wiêcej trenowaæ!) i ju¿ do koñca wy¶cigu jecha³em zupe³nie sam. Na mecie okaza³o siê ¿e jestem 6 – tak jak przewidywa³em. Wszyscy dojechali cali i zdrowi. Po 1.5min zobaczy³em ¿e Mateusz przekroczy³ metê – by³ 8 bo jeszcze jeden „kolega” go wyprzedzi³. W tym momencie skoñczy³y siê nasze starty tego dnia – potem ju¿ tylko robi³em fotki (oczywi¶cie my te¿ zostali¶my sfotografowani przez mojego tatê – by³ on naszym kierowco-fotografem pozdrawiam go serdecznie ;) ).

Potem na starcie ustawili siê mastersi, wiêc reszta ekipy z Gniezna. Prezes jecha³ w masterach „drugich” natomiast Przemek i Radek w „pierwszych”. Wszyscy dzielnie walczyli w swoich kategoriach i pozajmowali naprawdê dobre pozycje. Prezes by³ 6, Przemek 9, a Radek 13.

Podsumowuj±c wygrali¶my 2 dyplomy oraz 2 statuetki (w losowaniu nagród ka¿dy z nas co¶ wylosowa³ lecz nikt nie przywióz³ ze sob± „kreta” – ci co byli to wiedz± o co chodzi ;) ).
Oczywi¶cie fotorelacjê mo¿ecie obejrzeæ w GALERII, natomiast wyniki mo¿na znale¼æ na stronie www.gogolmtb.of.pl

Pozdrawiam
Autor: Rudy