Eska Bikemaraton Poznañ 2007
Dodane przez thomson dnia 04 wrzesie 2007 20:03:52

Dnia 2 wrze¶nia 2007 roku w Poznaniu odby³ siê „Mio fujifilm bike maraton”. Tak jak ostatnio planowali¶my pojechali¶my na t± imprezê liczn± (jak na nas) o¶mioosobow± ekip± w sk³adzie Radek, Karol (szwagier Radka) , Darek, Lupa, Macher, Gigi, Mateusz i Ja.

Wyruszyli¶my ok. godziny 8.00 z Gniezna, na miejscu byli¶my parê minut po 9. Po wyj¶ciu z samochodu udali¶my siê do biura zawodów ¿eby siê zapisaæ – jako „gratisy” dostali¶my po batoniku, naklejce, cukierku z logiem sponsora oraz talon warty 25z³ – do wymiany na akcesoria maratonowe na stoisku obok ;). Po wyjêciu sprzêtu z samochodu i przebraniu siê udali¶my siê na start – oczywi¶cie „trochê” za pó¼no bo przed nami ustawi³o siê ju¿ ok. 900 osób. To oczywi¶cie wp³ynê³o na nasze wyniki (niestety negatywnie). Nagle na zegarku w moim liczniku pojawi³a siê godzina 11 – a wiêc czas na start. Jeszcze po paru minutach oczekiwania zaczê³o siê odliczanie… 3, 2, 1, start! Niby start ale zanim wszyscy ustawieni przed nami siê ruszyli mo¿na by odliczaæ do -100 ;).

Trasa by³a bardzo p³aska, szybka i prosta. Wiêkszo¶æ trasy to polne i le¶ne drogi. Do wyboru mieli¶my 3 dystanse – mini (29km), mega (63km) oraz giga (96km). Na MINI zdecydowa³ siê Radek (z powodu kontuzji kolana) zaj±³ 33 miejsce w open oraz 5 w m3, Mateusz – by³ on 114 w open oraz 34 w m1, Karol – 123 w open oraz 39 w m2, Darek 195 w open i 25 w m4. Na koniec rozwa¿añ o dystansie mini nale¿y napisaæ ¿e wystartowa³o na nim 268 zawodniczek i zawodników. Dystans MEGA pojecha³ Macher – 155 w open oraz 59 w m2, Lupa – 287 w open i 97 w m2, Gigi – zajê³a 421 miejsce w open i 15 miejsce w k2, mega pojecha³em tak¿e Ja ;) uda³o mi siê zaj±æ 139 miejsce w open oraz 18 w m1. Ogólnie giga pojecha³y 622 osoby. Dystansu GIGA nikt z gnie¼nian nie jecha³.

Na koniec mogê napisaæ ¿e zawodom towarzyszy³a bardzo fajna kolarska atmosfera po dojechaniu na metê ka¿dy otrzymywa³ posi³ek regeneracyjny oraz mo¿liwo¶æ op³ukania siê z py³u który siê do nas poprzykleja³ (wygl±dali¶my jak „górnicy” ;) )

Na koniec jeszcze linki do: wyników dystansu MEGA oraz MINI.
Kilka fotek mo¿ecie zobaczyæ w GALERII.

Pozdrawiam
Autor: Rudy