Statut GKKG
Dodane przez thomson dnia 30 czerwiec 2008 16:16:02
STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
GNIE¬NIEÑSKI KLUB KOLARSTWA GÓRSKIEGO „MoBi”


Rozdzia³ 1
Nazwa, teren dzia³ania, siedziba i charakter prawny

§ 1

 Uczniowski Klub Sportowy Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego „MoBi” zwany dalej „Klubem" jest stowarzyszeniem zrzeszaj±cym uczniów, rodziców, uczniów, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1. Terenem dzia³ania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzib± Klubu jest: …………………………………………………………………………………………

§ 3

 Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytu³u podlega ewidencji oraz posiada osobowo¶æ prawn±.

§ 4

1. Klub dzia³a zgodnie z ustaw± o kulturze fizycznej, ustaw± -Prawo o stowarzyszeniach, ustaw± o systemie o¶wiaty oraz z w³asnym statutem.
2. Klub mo¿e byæ cz³onkiem okrêgowych i regionalnych zwi±zków sportowych oraz ogólnokrajowych zwi±zków sportowych.

§ 5

Klub u¿ywa pieczêci, god³a, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami.

Rozdzia³ 2
Cel i ¶rodki dzia³ania


§ 6

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego ¿ycia sportowego uczniów w oparciu o mo¿liwo¶ci obiektowe i sprzêtowe szko³y oraz o pomoc organizacyjn± i materialn± rodziców i sympatyków Klubu.
2. Anga¿owanie wszystkich uczniów do ró¿norodnych form aktywno¶ci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawno¶ci i zainteresowañ sportowych.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzia³ania samorz±du terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajêæ sportowych dla uczniów szko³y w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawno¶ci fizycznej i umys³owej.
5. Organizowanie dzia³alno¶ci sportowej ze szczególnym uwzglêdnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas ró¿norodnych form wspó³zawodnictwa sportowego.
7. Kszta³towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo¶ci poprzez uczestnictwo w realizacji zadañ sportowych Klubu.

§ 7

Klub realizuje swoje zadania statutowe we wspó³dzia³aniu z dyrektorem szko³y, rad± szko³y, klubami sportowymi, w³adzami samorz±dowymi i sportowymi.

§ 8

Klub opiera swoj± dzia³alno¶æ przede wszystkim na spo³ecznej pracy swoich cz³onków i dzia³aczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdzia³ 3
Cz³onkowie, ich prawa i obowi±zki


§ 9

Cz³onkowie Klubu dziel± siê na: zwyczajnych, wspieraj±cych.

§ 10

1. Cz³onkami zwyczajnymi Klubu mog± byæ uczniowie szko³y, rodzice i nauczyciele, którzy z³o¿a pisemn± deklaracjê, zap³ac± wpisowe i zostan± przyjêci przez Zarz±d Klubu.
2. Ma³oletni mog± byæ cz³onkami Klubu za zgoda ich przedstawicieli ustawowych.

§ 11

Cz³onkowie zwyczajni maj± prawo do:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czynnym prawem wyborczym, z ograniczeniami okre¶lonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach.
2. Zg³aszania propozycji i wniosków wobec w³adz Klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
4. Korzystania z wszelkich urz±dzeñ Klubu na zasadach okre¶lanych przez Zarz±d Klubu.
5. Korzystania z innych uprawnieñ okre¶lonych przez Zarz±d Klubu.

§ 12

Cz³onkami wspieraj±cymi mog± byæ osoby fizyczne i osoby prawne, które popieraj± cele Klubu, zostan± przyjêci przez Zarz±d i zadeklaruj± pomoc materialno - finansow± dla Klubu.

§ 13

Cz³onkowie wspieraj±cy maj± prawo do:
1. Uczestniczenia bezpo¶rednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,
2. Zg³aszania wniosków i propozycji wobec w³adz Klubu.
3. Korzystania z innych uprawnieñ okre¶lonych przez Zarz±d Klubu.

§ 14

Do obowi±zków cz³onków nale¿y:
1. Branie czynnego udzia³u w dzia³alno¶ci Klubu.
2. Przestrzeganie postanowieñ statutu i uchwa³ w³adz Klubu.
3. Godne reprezentowanie barw Klubu.
4. P³acenie sk³adek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu.

§ 15

Cz³onkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wyst±pienie zg³oszone na pi¶mie do Zarz±du.
2. Skre¶lenie z listy cz³onków uchwa³± Zarz±du w przypadku:
a) umy¶lnego naruszenia postanowieñ statutu,
b) nie brania udzia³u w dzia³alno¶ci statutowej Klubu przez okres 6 miesiêcy.
c) dzia³ania na szkodê Klubu.
3. Rozwi±zanie siê Klubu.

Rozdzia³ 4
W³adze Klubu


§ 16

1. W³adzami Klubu s±:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Komisja Rewizyjna
2. Kadencja w³adz trwa 2 lata.
3. Wybór w³adz nastêpuje w g³osowaniu tajnym lub jawnym w zale¿no¶ci od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwa³y wszystkich w³adz Klubu zapadaj± zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów o ile postanowienia statutu nie stanowi± inaczej.

§ 17

1. Walne Zebranie Klubu jest najwy¿sz± w³adz± Klubu i mo¿e byæ zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Klubu zwo³ywane jest przez Zarz±d raz na dwa lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwo³ywane jest przez Zarz±d raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwo³ywane jest przez Zarz±d Klubu:
a) z w³asnej inicjatywy,
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogó³u cz³onków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa siê nie pó¼niej ni¿ w ci±gu miesi±ca od z³o¿enia wniosku lub podjêcia uchwa³y i obraduje nad sprawami, dla których zosta³o zwo³ane.

§ 18

1. Do wy³±cznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu nale¿y:
a) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej dzia³alno¶ci Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdañ Zarz±d Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarz±du Klubu,
d) wybór Zarz±du i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysoko¶ci i trybu p³acenia sk³adek cz³onkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecno¶ci co najmniej 1/2 cz³onków uprawnionych do g³osowania, a w drugim terminie bez wzglêdu na liczbê obecnych, o ile termin ten by³ podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mog± braæ udzia³ z g³osem doradczym osoby zaproszone przez Zarz±d.

§ 19

1. Zarz±d Klubu sk³ada siê z 3 cz³onków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spo¶ród siebie wybieraj± Prezesa i Sekretarza.
2. Zebrania Zarz±du Klubu odbywaj± siê w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak ni¿ jeden raz na kwarta³.
3. Do wa¿no¶ci uchwa³ Zarz±du Klubu konieczna jest obecno¶æ co najmniej 1/2 liczby cz³onków Zarz±du, w tym Prezesa lub Sekretarza.
4. W okresie pomiêdzy posiedzeniami Zarz±du jego uprawnienia przys³uguj± Prezesowi dzia³aj±cemu wspólnie z Sekretarzem.

§20

Do zadañ Zarz±du Klubu nale¿y kierowanie bie¿±ca dzia³alno¶ci± Klubu w okresach pomiêdzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególno¶ci:
1. reprezentowanie Klubu na zewn±trz i dziabnie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów dzia³ania i preliminarzy bud¿etowych,
4. powo³ywanie i rozwi±zywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skre¶lanie cz³onków,
6. zarz±dzanie maj±tkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowi±zuj±cymi przepisami,
7. sk³adanie sprawozdañ z dzia³alno¶ci Klubu.

§ 21

1. Cz³onek Zarz±du Klubu mo¿e byæ zawieszony w czynno¶ci lub odwo³any ze sk³adu Zarz±du, je¿eli nie wykonuje przyjêtych obowi±zków, dzia³a niezgodnie ze statutem b±d¼ w inny sposób zawiód³ zaufanie cz³onków Klubu.
2. Uchwa³ê o zawieszeniu w czynno¶ciach lub odwo³aniu cz³onka Zarz±du podejmuje Zarz±d zwyk³± wiêkszo¶ci± g³osów przy obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania.
3. Usuniêty lub zawieszony cz³onek Zarz±du ma prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania Klubu w ci±gu 30 dni od podjêcia uchwa³y o usuniêciu lub zawieszeniu.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroluj±cym ca³okszta³t dzia³alno¶ci Klubu.
2. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z 3 cz³onków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodnicz±cego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna dzia³a w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynno¶ci Komisji Rewizyjnej nale¿y:
a) przeprowadzanie okresowych kontroli dzia³alno¶ci statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceñ pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybieñ w dzia³alno¶ci, okre¶lenie terminów oraz sposobów ich usuniêcia,
c) sk³adanie sprawozdañ z ca³okszta³tu swej dzia³alno¶ci na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowê udzielenia absolutorium ustêpuj±cemu Zarz±dowi,
d) sk³adanie zastrze¿eñ w stosunku do projektowanych uchwa³, postanowieñ i przedsiêwziêæ Zarz±du, je¿eli Komisja dojdzie do wniosku, ¿e spowoduj± one lub mog± spowodowaæ nieprawid³owo¶ci w dzia³aniu Klubu,
e) wystêpowanie z ¿±daniem zwo³ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, wzglêdnie z wnioskiem o zwo³anie posiedzenia Zarz±du w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem b±d¼ istotnymi interesami Klubu dzia³añ Zarz±du.

§23

1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e byæ zawieszony w czynno¶ciach lub odwo³any z jej sk³adu, je¿eli nie wykonuje przyjêtych obowi±zków, dzia³a niezgodnie ze Statutem, b±d¼ w inny sposób zawiód³ zaufanie cz³onków Klubu.
2. Uchwa³ê o zawieszeniu w czynno¶ciach lub odwo³aniu cz³onka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów przy obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania.
3. Odwo³any lub zawieszony cz³onek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwo³aæ siê do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjêcia uchwa³y o odwo³aniu lub zawieszeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarz±dzie lub Komisji Rewizyjnej - w³adzom tym przys³uguje prawo dokooptowania nowych cz³onków spo¶ród cz³onków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie mo¿e przekroczyæ 1/3 pochodz±cych z wyboru.

Rozdzia³ 5
Wyró¿nienia i kary


§ 25

1. Za aktywny udzia³ w realizacji zadañ Klubu przyznawane s± wyró¿nienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyró¿nieñ i nagród okre¶la regulamin uchwalany przez Zarz±d Klubu

§26

1. W razie naruszenia postanowieñ lub uchwa³ w³adz Klubu -Zarz±dowi przys³uguje - zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu - prawo wymierzania nastêpuj±cych kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach cz³onka na okres do 12 miesiêcy,
d) wykluczenia
2. Od uchwa³y Zarz±du o ukaraniu, cz³onkowi Klubu przys³uguje prawo odwo³ania siê do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwa³a Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdzia³ 6
Maj±tek i fundusze Klubu


§27

Na maj±tek Klubu sk³adaj± siê nieruchomo¶ci, ruchomo¶ci oraz fundusze:
1. sk³adki cz³onkowskie,
2. dotacje bud¿etowe na zadania zlecone,
3. darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
4. dochody z dzia³alno¶ci gospodarczej (np. reklama, sprzeda¿ towarów, us³ug),
5. dochody ze sprzeda¿y maj±tku,
6. maj±tek,
7. inne ¼ród³a.

§28

Dla wa¿no¶ci o¶wiadczeñ w zakresie praw, podejmowania zobowi±zañ maj±tkowych oraz udzielenia pe³nomocnictw wymagane s± podpisy dwóch spo¶ród nastêpuj±cych: Prezesa, Sekretarza, dwóch upowa¿nionych cz³onków Zarz±du.

Rozdzia³ 7
Zmiana statutu i rozwi±zanie siê Klubu


§ 29

Zmiany statutu Klubu wymagaj± uchwa³y Walnego Zebrania Klubu podjêtej wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów przy obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania.

§ 30

1. Rozwi±zanie siê Klubu mo¿e nast±piæ na podstawie uchwa³y Walnego Zebrania Klubu podjêtej wiêkszo¶ci± 2/3 g³osów przy obecno¶ci co najmniej po³owy uprawnionych do g³osowania.
2. Uchwa³a o rozwi±zaniu siê Klubu okre¶la tryb likwidacji oraz cel na jaki ma zostaæ przekazany maj±tek klubu.