I GNIE¬NIEÑSKI MARATON ROWEROWY
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:28:37
W niedzielê 14 wrze¶nia w o¶rodku wypoczynkowym w Jankowie Dolnym zebra³o siê prawie trzydzie¶ci osób aby wzi±æ udzia³ w Pierwszym Gnie¼nieñskim Maratonie Rowerowym. Pogoda by³a wrêcz wymarzona. Bezchmurne niebo zachêca³o do jazdy. Trasa by³a prawie w ca³o¶ci poprowadzona zielonym szlakiem turystycznym czyli przewa¿nie le¶nymi drogami. Wszyscy uczestnicy szczê¶liwie dotarli do mety. Najszybszy zawodnik pokona³ dystans 46 km w nieco ponad pó³tora godziny. Po wy¶cigu na pla¿y w Jankowie czeka³y na wszystkich kie³baski i pami±tkowe dyplomy.

WYNIKI:
1. Sebastian Superczyñski (Mogilno) 1:31:40
2. Rafa³ Macherzyñski (Gniezno) 1:31:47
3. Przemys³aw Szubert (Gniezno) 1:32:19