AGpol Team
Dodane przez thomson dnia 21 kwiecie 2009 18:25:28
Wszystko zaczê³o siê kilka lat temu gdy okaza³o siê ¿e rower, na którym je¼dzimy od dziecka, to nie tylko ¶rodek transportu, ale i ¶wietna zabawa a tak¿e mo¿liwo¶æ sprawdzenia siê w rywalizacji z innymi. Ale tak pewnie zaczyna³o wielu z nas kolarzy, tylko ¿e dla naszej ma³ej grupy ta pasja okaza³a siê czym¶ wiêcej i okaza³o siê, ¿e to w³a¶nie rywalizacja przynosi nam najwiêcej rado¶ci i tak zrodzi³y siê w ka¿dym z nas pomys³y udzia³u w jak najwiêkszej liczbie zawodów, ale wi±¿e siê to oczywi¶cie z olbrzymimi kosztami, których sami nie umieli¶my ud¼wign±æ i ograniczali¶my siê tylko do kilku imprez w roku. Ale gdzie¶ w duszy tli³o siê marzenie startu w profesjonalnej grupie wspieranej przez sponsorów.

Nasze próby znalezienia teamu lub sponsora d³ugo okazywa³y siê nieudane, a¿ na pocz±tku wiosny tego roku uda³o siê nam razem z bratem Micha³em przekonaæ w³a¶cicieli firmy AGpol oraz sklep rowerowy Gilicki Bike do wsparcia naszych startów w sezonie 2009 i wraz ze wsparciem UKS Gnie¼nieñskiego Klubu Kolarstwa Górskiego powsta³ AGpol Team.

Wiedz±c jakie mamy plany oraz znaj±c kolarzy górskich z okolicy wybrali¶my naszym zdaniem najlepszych z nich, by tworzyli pierwszy sk³ad zespo³u i tak znale¼li siê w nim:

- Micha³ Putz- nasz lider, 10 zawodnik w kategorii M2(elita) klasyfikacji generalnej Mio FujiFilm Bikemaratonu 2008,

- Tomasz Wachowiak- nasz m³odzie¿owy lider, 3 junior w klasyfikacji generalnej Powerade MTB Marathonu 2008,

- Patryk Franc- zwyciêzca Skoda Maraton 2007,

- £ukasz Putz,

- Piotr Putz.

Celem naszym jest start w jak najwiêkszej ilo¶ci imprez w sezonie 2009 i osi±gniêcie w nich jak najlepszych pozycji indywidualnych oraz dru¿ynowych. Jako g³ówny cel postawili¶my sobie starty w cyklu Skandia Maraton 2009 oraz w cyklu Eska FujiFilm Bikemaraton 2009. Poza tym mo¿na nas bêdzie zobaczyæ na imprezach w Wielkopolsce, a bardzo wa¿nym startem bêdzie dla nas udzia³ w Skoda Maraton MTB Gniezno 2009, gdzie bêdziemy walczyæ o jak najlepsze zaprezentowanie siê na swojej gnie¼nieñskiej ziemi.

A wiêc do zobaczenia na trasach.

autor: cup