Cz³onkostwo w GKKG
Dodane przez thomson dnia 03 grudzie 2009 18:53:13

UKS Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego jest organizacj± maj±c± na celu propagowanie kolarstwa jako doskona³ego sposobu na ca³oroczn± aktywno¶æ fizyczn±, mo¿liwo¶æ sportowej rywalizacji oraz szansê na poznanie innych „pozytywnie zakrêconych” ludzi. Dzia³alno¶æ ta opiera siê g³ównie na organizacji wy¶cigów w Gnie¼nie i okolicy oraz wspólnych treningach i startach w zawodach zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich.

W klubie znajd± swoje miejsce wszyscy mi³o¶nicy wszystkich odmian kolarstwa górskiego ( od Cross-Country do Downhill`u ), jak równie¿ kolarze szosowi. Do cz³onkostwa zachêcamy zarówno nowicjuszy i amatorów jak i do¶wiadczonych zawodników, którzy przejechali ju¿ tysi±ce kilometrów.

Cz³onkom naszego klubu oferujemy :
- wspólne treningi w gronie rowerowych zapaleñców
- porady techniczne i treningowe
- pomoc w wyjazdach na zawody
- szansê awansu do pó³profesjonalnej grupy kolarskiej GKKG
- klubow± odzie¿ kolarsk± )*

* - po op³aceniu minimum rocznej sk³adki cz³onkowskiej

Warunki przynale¿no¶ci do klubu :
- ukoñczenie 14 roku ¿ycia
- z³o¿enie deklaracji cz³onkowskiej
- zatwierdzenie deklaracji przez Zarz±d Klubu
- w przypadku osób niepe³noletnich – posiadanie karty rowerowej
- regularne op³acanie sk³adek cz³onkowskich

Deklaracje cz³onkowskie mo¿na sk³adaæ podczas imprez organizowanych przez GKKG – w biurze zawodów lub w kancelarii klubu.

Sk³adki cz³onkowskie :
- obowi±zek op³acania sk³adek cz³onkowskich powstaje od pierwszego dnia miesi±ca, w którym z³o¿ono deklaracjê cz³onkowsk±
- dla cz³onków zwyczajnych sk³adka wynosi 10 Z£ miesiêcznie
- cz³onkowie honorowi i instytucjonalni zwolnieni s± z obowi±zku op³acania sk³adek
- jednorazowa op³ata roczna powoduje obni¿enie sk³adki do wysoko¶ci 100 Z£ rocznie
- sk³adki nale¿y op³acaæ do 15. dnia miesi±ca, za który nale¿na jest sk³adka
- trzymiesiêczna zaleg³o¶æ w op³acaniu sk³adek powoduje wykluczenie z klubu
- ¶rodki zebrane ze sk³adek przeznaczane bêd± na cele statutowe klubu
- jedyn± form± op³acania sk³adek jest przelew na konto bankowe.


Przydatne linki :
- deklaracja cz³onkowska (PDF)
- statut klubu