V OTWARTE AMATORSKIE MISTRZOSTWA GNIEZNA W KOLARSTWIE GÓRSKIM
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:29:23
W niedzielê 16 maja 2004 do Gniezna przyjecha³o prawie 130 zawodników z ca³ej Wielkopolski, aby wzi±æ udzia³ w naszych zawodach, które odbywa³y siê pod patronatem przewodnicz±cego Sejmiku Wojewódzkiego Paw³a Arndta. Zawody wchodzi³y w sk³ad „Wielkopolskiej Ligi Thule 2004”. Równie¿ w tym roku pogoda dopisa³a, ale po wcze¶niejszych kilkudniowych opadach na trasie by³o jeszcze trochê b³ota. Rywalizacja zaczê³a siê od kategorii dzieci, potem startowali ju¿ coraz starsi. Mamy nadziejê, ¿e nikt nie ¿a³uje przyjazdu do Gniezna pomimo drobnych problemów organizacyjnych, za które bardzo przepraszamy. Sponsorami imprezy byli:
- Starostwo Gnie¼nieñskie
- firma HIFI Exclusive – przedstawiciel Plus GSM
- Sklep Sportowo-odzie¿owy–Gniezno ul.Roosevelta 59
- Sklep rowerowo-sportowy ATUT –Gniezno pl.21 Stycznia2/3
- Gnie¼nieñski O¶rodek Sportu i Rekreacji.
Zdjêcia z zawodów