Szlaki Rowerowe w Powiecie Gnie¼nieñskim
Dodane przez thomson dnia 25 listopad 2013 11:54:51
Nowe szlaki przebiegaj± przez najciekawsze zak±tki Powiatu, ³±czna d³ugo¶æ to 265km, zosta³a ona podzielona na piêæ odcinków o zró¿nicowanym stopniu trudno¶ci od dróg asfaltowych po le¶ne odcinki. Ka¿dy ¿e szlaków oznaczony jest kolorem, na trasie musimy wypatrywaæ oznaczeñ roweru na bia³ym tle z kolorem szlaku i numerem. Wszystkie szlaki zaczynaj± siê i koñcz± na gnie¼nieñskim Rynku przy drogowskazie rozjazdowym naprzeciw informacji turystycznej.

Przyk³adowe oznaczenie szlaku:


Poni¿ej przedstawiamy krótkie opisy szlaków oraz ¶lady gps wy¶wietlany na mapach Google. W za³±czeniu jest mo¿liwo¶æ pobrania plików .kml, które mog± pos³u¿yæ zaawansowanym turyst± jako nawigowanie w urz±dzeniach GPS jak równie¿ w telefonach.

1) SZLAK CZERWONY – d³ugo¶æ 47,6 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Obora – Dêbnica – Dzieæmiarki – Imio³ki – Skrzetuszewo – Rybitwy – Lednogóra – Dziekanowice – Zydówko – Rzegnowo – Braciszewo – Piekary – Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek – ul. Tumska – ul. J. £askiego – ul. K³eckoska ROZWIDLENIE:
WARIANT I
ul. K³eckoska – ul. ¯erniki,
WARIANT II
ul. Powstañców Wielkopolskich

¦lad szlaku:
Szlak czerwony [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]2) SZLAK NIEBIESKI – d³ugo¶æ 65 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Wierzbiczany – Kalina – Kujawki – Miaty – Ostrowite Prymasowskie – Raszewo – Pi³ka – Skorzêcin – Soko³owo – Gaj – Lubochnia – Wola Skorzêcka – Osiniec - Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:

WARIANT I
Rynek – Tumska – Jeziorna – Cierpiêgi – Dalkowska – Warszawska – Witkowska - Starowiejska
WARIANT II
Rynek – Farna – Moniuszki – Chrobrego – Pocztowa – Konikowo – Al. Reymonta -
Wierzbiczany

¦lad szlaku:
Szlak niebieski [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]3) SZLAK ¯Ó£TY – d³ugo¶æ 49 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Siekierszewo – Mnichowo – Le¶niewo – Przyborowo – Rakowo – Czerniejewo – K±piel – Nidom – Gêbarzewo – Gniezno

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek - Tumska – Jeziorna – Cierpiêgi ROZWIDLENIE:
WARIANT I
Dalkowska – Rzepichy – Cienista – Orzeszkowej
WARIANT II
Dalkowska – Warszawska – Wrzesiñska

¦lad szlaku:
Szlak ¿ó³ty [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]4) SZLAK ZIELONY – d³ugo¶æ 45 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Pyszczynek – Obórka – Zdziechowo – M±czniki – ¦wi±tniki Wielkie –
Dêb³owo Królewskie – Mielno – Pytlewo – We³nica – Ró¿a – Gniezno

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:
Rynek – Tumska –¦w. Wojciecha – ¦w. Jana - Grzybowo ROZWIDLENIE:
WARIANT I
£±cznica – 3 Maja – ¯wirki i Wigury – Park – Zamiejska – We³nicka
WARIANT II
Grzybowo – Rybna – ¦wiêtokrzyska – ¯abia – Powstañców Wlkp. - Górna

¦lad szlaku:
Szlak zielony [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]5) SZLAK SZARY – d³ugo¶æ 59 km

PRZEBIEG SZLAKU:
Gniezno Rynek – Ró¿a – We³nica – Orcho³ – Strzy¿ewo Ko¶cielne – £ukaszewko – Smolary – £awki – Ignalin – Duszno – Wydartowo – Folusz – Trzemeszno – ¦wiête – Kujawki – Jankowo Dolne – Arkuszewo – Gniezno.

PRZEBIEG SZLAKU PRZEZ MIASTO GNIEZNO:

WARIANT I
Rynek – Tumska – ¦w. Wojciecha –¦w. Jana – Grzybowo – £±cznica – 3 Maja – ¯wirki i Wigury
Gdañska – Wniary - Orcholska

WARIANT II
Rynek – Farna – Moniuszki – Chrobrego – Pocztowa – Park – Parkowa – Matejki –
S³owackiego – Ko³³±taja - Wierzbiczany

¦lad szlaku:
Szlak szary [Google Maps]
Plik KML:
[Pobierz]


Opracowa³: Mateusz Góralczyk