HESTIA GRAND PRIX MTB
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 08:30:20
Ju¿ po raz czwarty zorganizowali¶my mistrzostwa Gniezna w kolarstwie górskim. W tym roku bardzo pomog³a nam firma Ergo Hestia s.a., której serdecznie dziêkujemy ! Hestia Grand Prix MTB to niew±tpliwie najwiêksza impreza rowerowa z zorganizowanych do tej pory w Gnie¼nie. W sumie w zawodach bra³o udzia³ prawie 100 zawodników ! Okolice hali GOSiR-u by³y opanowane przez t³um rowerzystów, a to przyci±ga³o kibiców. Pogoda równie¿ dopisa³a. By³o ciep³o i s³onecznie, czyli mieli¶my idealne warunki do jazdy i do rozgrywania zawodów. Uczestnicy zgodnie twierdzili, ¿e tegoroczna trasa o d³ugo¶ci 3400m by³a trudna i wymagaj±ca technicznie, ale o to nam chodzi³o ! Najwiêkszy dystans bo a¿ 6 okr±¿eñ (20,4km) mieli do pokonania zawodnicy z kategorii Elita jednak najciekawsz± rywalizacjê mogli¶my ogl±daæ w kategoriach Masters I, II i III. Kategorie te startowa³y w minutowych odstêpach dziêki czemu na trasie by³o naprawdê ciekawie. Mieli¶my okazjê zobaczyæ jak wygl±daj± prawdziwe zawody XC. ¦wietnie przygotowani zawodnicy, profesjonalne, wy¶cigowe rowery i ostre ¶ciganie – to mo¿na by³o ogl±daæ w tym roku w Gnie¼nie. Zdjêcia z zawodów znajdziecie w naszej galerii.

WYNIKI:

ELITE
1.Filip Radtke Poznañ
2.Sebastian Dobrowolski Puszczykowo
3. Micha³ Ginter ¦rem
--------------------
8. Piotr Ma³ek Gniezno
9. Jaros³aw Kantowski Gniezno
10. Sebastian Lehmann Gniezno
11. Robert Stawowy Gniezno

MASTERS I
1. Rafa³ £ukawski Puszczykowo
2. Roman Ko³odziejczuk Chodzie¿
3. Piotr Schondelmeyer Poznañ

MASTERS II
1. Marek Witkiewicz Poznañ
2. Janusz Przybysz Ko³o
3. Aleksander Morozowski Poznañ

MASTERS III
1. Kazimierz Mal±g Antonin
2. Aleksander Dehmel Poznañ
3. Marian Faryniarz Poznañ

KOBIETY
1. Justyna Morozowska Poznañ
2.Magdalena Zeman W±growiec
3. Monika Adamska ¦rem

JUNIOR
1. £ukasz Wdowczyk ¦rem
2. Daniel Jaworowicz Puszczykowo
3. Grzegorz Kwiatkowski Puszczykowo
--------------------
5. Hubert Januchowski Gniezno
7. Miko³aj Grzybowski Gniezno
8. Marcin Koz³owski Gniezno
9. Orfeusz Zieliñski Gniezno

JUNIOR M£ODSZY
1. Tomasz Gaw³owicz Puszczykowo
2. Micha³ Borowski Puszczykowo
3. Dawid Kempka Z³otów
--------------------
6. Karol Wrzesiñski Gniezno

M£ODZIK
1. Marcin Urbaniak Poznañ
2. Kamil Buczkowski Wrze¶nia
3. Bartosz Turek Mogilno
--------------------
5. Bartosz Zieliñski Gniezno
7. Maciej Wiernowolski Gniezno
8. Patryk Dobrzyñski Gniezno
11. Jarek Szkopek Gniezno