Start nowej stronki
Dodane przez thomson dnia 29 padziernik 2004 18:00:55
Ruszy³a nowa stronka GKKG! Mamy nadziejê, ¿e jest lepsza od poprzedniej i bêdziecie j± czê¶ciej odwiedzaæ. Obiecujemy czêste aktualizacje, które s± teraz du¿o latwiejsze i wymagaj± mniej czasu. Dziêki firmie HiFI exclusive mamy ca³kiem sporo miejsca na serwerze wiêc napewno nie zabraknie fotek i filmów.
pozdRower