Wyniki Czas?wki
Dodane przez thomson dnia 02 maj 2007 09:10:39
Dnia 1 Maja bie¿±cego roku odby³ siê pierwszy Rajd / Czasówka organizowana przez Gnie¼nieñski Klub Kolarstwa Górskiego nad jeziorem w Jankowie Dolnym. Zg³osi³a siê do¶æ ma³a grupa uczestników, ok. 20 osób. Przewidywano, ¿e bêdzie nas ok. 40. Start by³ przy stacji kolejowej Jankowo Dolne, a meta na parkingu przy schodach do O¶rodka Wypoczynkowego. Planowy start mia³ odbyæ siê o godz. 11.10, lecz w wyniku przed³u¿aj±cego siê rekonesansu trasy przesuniêto go o ok. 1 godz. Trasa wiod³a górkami i duktami le¶nymi. Obecno¶æ piaseczku na trasie skutecznie utrudnia³a przejazd. Strome zjazdy i podjazdy wyzwala³y w uczestnikach du¿e emocje!!! Zró¿nicowanie osób pod wzglêdem wieku by³o du¿e. Rajd ten by³ przede wszystkim dla mê¿czyzn, najm³odszy mia³ 12 lat, a najstarszy ok. 60 lat. Organizacja by³a dobra, sprawnie przebieg³o podsumowanie wyników. Na koniec wrêczono ka¿demu dyplomy a najlepszy wraz z najm³odszym otrzymali puchar. Pogoda dopisa³a, jestem zadowolony z uczestnictwa w tym rajdzie choæ zaj±³em III miejsce;]
autor: Groszewski Jacek
[FOTKI] [wyniki] [Kalendarz imprez GKKG 2007]