upgrade
Dodane przez thomson dnia 13 maj 2007 23:31:14
Dokona³em ma³ego upgradu stronki. Pojawi³y siê nowe panele - przede wszystkim rozbudowany KALENDARZ WYDARZEÑ (bêdzie aktualizowany), ale równie¿ LOSOWE ZDJÊCIE oraz LISTA MAILINGOWA. Dzia³a równie¿ CZAT, a na forum istnieje opcja dodawania zdjêæ do serwisu fotosik.pl. Proszê o zg³aszanie mi ewentualnych nieprawid³owo¶ci w dzia³aniu strony.