Wyniki VII Gnie?nie?skiego Festiwalu Rowerowego
Dodane przez thomson dnia 15 maj 2007 12:48:41
I po zawodach. Udana impreza przy piêknej pogodzie i wysokiej frekwencji, bo a¿ 108 startuj±cych. Emocji jak zwykle co nie miara, zaciêta rywalizacja, ostra walka i wielkie zaanga¿owanie tych ma³ych i tych starszych zawodników. Nikt nie odpuszcza³. Dziêkujê za przybycie i zapraszam za rok.
Podziêkowania za pomoc dla : Ca³ej rodziny Pañstwa Szubertów bo przysz³a pomagaæ Mama, Tadeusz i Przemek (i na dodatek ¶ci±gnêli do pomocy znajomego), Rafa³a Macherzyñskiego, £ukasza Lubczyñskiego, Tomka Wachowiaka (który od rana pomaga³ w przygotowaniu trasy a pó¼niej wystartowa³ i wygra³ ). Balony, banery, brama Skody i Szko³y Auto - Radek Jaskulski. Dziêki nim wszystko posz³o sprawnie i g³adko :) z czego siê bardzo cieszê Ja S³awomir Graczyk zwany „prezesem”.
WYNIKI FOTKI

Szykujcie siê na Dêbówiec JUBILEUSZOWY X - w niedzielê 17 czerwca.

Rozszerzona zawarto newsa
WYNIKI:
DZIEWCZYNKI
przedszkolaki
1 Weronika Ignaszak
2 Martyna Imbierowicz
3 Adrianna Ja¶kowiak
zerówka
1 Tosia Bartkowiak
2 Martyna Skolasiñska
3 Maja Bieliñska
Podstawówka kl 1-2
1 Natalia Wojciechowska
2 Ola Szturomska
3 Patrycja Dziedziñska
Podstawówka kl 3-4
1 Pamela Antkowiak
2 Martyna Budzyñska
podstawówka kl 5-6
1 Daria Skolasiñska
2 Joanna Nowak
3 Sandra Karpiñska

CH£OPCY
przedszkolaki
1 Mateusz Wo¼niak
2 Jakub Duras
3 Dawid Tymosz
zerówka
1 Hubert Brauza
2 Bogu¶ Grzeszczyk
3 Dawid Korzepa
podstawówka kl 1-2
1 Krystian Kokot
2 Brayan Pietrzak
3 Jakub Franczak
podstawówka kl 3-4
1 Alan Pietrzak
2 Patryk Szymkowiak
3 Mariusz Dziedziñski
podstawówka kl 5-6
1 Andrzej ¦wierkowski
2 Szymon Dobrzyñski
3 Dawid Krupa
gimnazjum
1 Tomasz Wachowiak
2 Kuba Skrzetuszewski
3 Marcin Ró¿ycki