Kamie?sk DH
Dodane przez thomson dnia 11 czerwiec 2007 20:38:51
Plan na wyjazd do Szczyrku jednak nie wypali³, nie znaczy to jednak, ¿e zmarnowali¶my weekend. W niedzielê udali¶my siê do Be³chatowa aby na górze Kamieñsk rozpocz±æ sezon zjazdowy. Zachêcam do przeczytania krótkiej relacji z wypadu.

Pamiêtajcie, ¿e ju¿ w niedzielê 17 czerwca odbêdzie siê wy¶cig DÊBÓWIEC 2007 !!! szczegó³owe info dwa newsy ni¿ej !