Skoda Maraton MTB - Gniezno 2007
Dodane przez thomson dnia 07 sierpie 2007 21:07:30
Na 14 pa¼dziernika zaplanowany jest kolejny gnie¼nieñski maraton rowerowy. Skoda Maraton MTB Gniezno 2007 ma byæ przygotowany z jeszcze wiêkszym rozmachem i przyci±gn±æ jeszcze wiêcej zawodników ni¿ mia³o to miejsce w zesz³ym roku. Ju¿ nied³ugo ruszy internetowy serwis maratonu, natomiast ju¿ dzi¶ udostêpniamy regulamin tych zawodów !