DH Trip - ?ar, Szczyrk
Dodane przez thomson dnia 30 sierpie 2007 14:45:04
Nareszcie siê uda³o! Pierwszy w tym sezonie wypad na DH w góry zaliczony! Na g³ówny cel wybrali¶my zupe³nie dla nas now± miejscówkê - górê ¯ar w Miêdzybrodziu ¯ywieckim. Góra znana jest szczególnie w¶ród szybowników gdy¿ u jej podnó¿a znajduje siê Górska Szko³a Szybowcowa. Przepiêkne po³o¿enie w Beskidzie Niskim tu¿ przy jeziorze Miêdzybrodzkim i ¯ywieckim czyni t± miejscowo¶æ wart± odwiedzenia. Góry "wyrastaj±ce" z wody robi± du¿e wra¿enie... (ca³y artyku³)