Szklarska Por?ba 2007
Dodane przez thomson dnia 05 wrzesie 2007 10:32:21
Pewnie niektórzy nie zd±¿yli jeszcze przeczytaæ relacji z Poznania, a tu ju¿ pojawia siê kolejna ! Tym razem gnie¼nienie zawitali w piêkne Karkonosze, a dok³adniej do Szklarskiej Porêby uwa¿anej przez wielu za stolicê polskiego MTB. Relacjê i fotki nades³a³ Bzyk.