podsumowanie
Dodane przez thomson dnia 29 grudzie 2004 17:26:54
W zwi±zku z tym, ¿e zbli¿a siê koniec roku przedstawaimy krótkie podsumowanie istnienia strony www naszego klubu.
Od dnia 10 maja 2004 zanotowali¶my 5734 odwiedziny. Stronke ogl±dali ludzie z ca³ego ¦wiata (Niemcy, USA, Japonia, Nowa Zelandia itd.). Najwiêksz± dzienn± liczbê odwiedzin zanotowali¶my w dniu 6.11.2004, by³o ich a¿ 166. Film JUMP ¶ci±gne³o 426 osób. Mamy 20 zarejestrowanych u¿ytkowników, na forum s± 124 posty, a w galerii znajduj± siê 172 fotki. W rankingu Rowery Toplista zajmujemy bardzo dobre 23 miejsce.
Zrobimy wszystko aby w przysz³ym roku nasza strona by³a jeszcze ciekwsza dla odwiedzaj±cych.