bike film
Dodane przez thomson dnia 27 padziernik 2007 16:40:25
Maniu z powodu braku roweru aktualnie nie je¼dzi, postanowi³ wiêc z³o¿yæ film. Materia³ jest w wiêkszo¶ci zesz³oroczny, a wiêc ujêcia s± g³ównie z toru + znany ju¿ wam materia³ z Kamieñska. Ca³o¶æ ma nieco ponad 10min. W rolach g³ównych: Maniu&Ma³y. Mi³ego ogl±dania!

Bike film
Uploaded by vooyathomson