Zmiany na stronie
Dodane przez thomson dnia 01 listopad 2007 20:05:51
Jak widzicie zmieni³y nam siê kolorki na stronie. Wydaje mi siê, ¿e ju¿ najwy¿szy czas na zmiany, ale ostateczny g³os nale¿y do Was ! Zapraszam do g³osowania w ankiecie !!
Dodatkowo po lewej stronie pojawi³ siê panel "Ostatnie komentarze", dziêki któremu mo¿na ³atwo ¶ledziæ co dzieje siê na stronie.