Winter Race 2008
Dodane przez thomson dnia 17 stycze 2008 15:57:23
Dosyæ tego lenistwa ! Skoro zakoñczyli¶my poprzedni sezon czas rozpocz±æ nowy !
Decyzja zapad³a - 10 lutego odbêdzie siê w Jankowie Dolnym Winter Race 2008. Szczegó³y poni¿ej:
- Zbiórka na górnym parkingu O¶rodka Wypoczynkowego.
- Zapisy od godz. 11:00. Start godz. 12:00.
- Trasa ok. 15km po drogach w pobliskich lasach, raczej ³atwa technicznie ze wzlêdu na nieprzewidywalno¶c aury i nawierzchni.
(¶wie¿e info: Trasa jest ju¿ wytyczona, ale jest ¶ci¶le tajna :] ¿eby by³y równe szanse. W sumie ma ok 13,8 km, g³ównie le¶nymi drogami na p³askim terenie.)
- ZABRANIA SIÊ U¯YWANIA OPON Z KOLCAMI (wzglêdy bezpieczenstwa).
- Kategorie: kobiety - open; mê¿czy¼ni - Elita (do 40 lat); mê¿czy¼ni - Masters (powy¿ej 40 lat).
- Dla zwyciêzców poszczególnych kategorii - puchary ! Dla wszystkich kie³baska z grilla.
- STARTOWE 5z³.
W wyj±towych sytuacjach termin zawodów mo¿e ulec zmianie !

ZAPRASZAMY