43ride
Dodane przez thomson dnia 10 luty 2008 21:26:22
43ride to offowa, bezp³atna "gazeta" o rowerowej ekstremie dostêpna w formacie .PDF. Tworz± j± bikerzy dla bikerów, ale jak sami mówi± chc± dotrzeæ te¿ do ludzi "zaczynaj±cych dopiero przygodê z MTB, jak i równie¿ do osób ktore mog± wspomóc lokalne spo³eczno¶ci rowerowe i lokalnych riderów".
Pierwszy numer znajdziecie na stronie www.43ride.com