WR za nami
Dodane przez thomson dnia 10 luty 2008 21:41:16
Sezon 2008 uwa¿amy za oficjalnie rozpoczêty ! Pierwsze zawody w tym roku ju¿ za nami. Winter Race 2008 by³ ma³o zimowy, ale mo¿e dziêki temu na starcie stawi³o siê ponad 20 zawodników i jedna zawodniczka. Wyniki mo¿ecie zobaczyæ tutaj lub w panelu po prawej stronie, gdzie bêd± dodawane wszystkie informacje dotycz±ce Gniezno Grand Prix MTB. Kolejne zawody planowane s± na pocz±tek maja. Do zobaczenia !
Przypominamy, ¿e otrzymane numery startowe obowi±zuj± przez ca³y cykl Grand Prix i nale¿y je zachowaæ !
Je¿eli kto¶ ma ciekawe zdjêcia z Winter Race i chcia³by siê nimi podzieliæ to prosimy przes³aæ je na adres klub@gkkg.pl lub podaæ link.
Fotki by Karrlajn >tutaj
Fotki by Rudy tutaj