Spotkanie Klubowe
Dodane przez thomson dnia 08 marzec 2008 11:17:52
No i po zebraniu. Trudno mówiæ o jakim¶ prze³omie, ale ju¿ sam fakt, ¿e uda³o siê na nam zebraæ jest krokiem naprzód.
Ustalili¶my, ¿e:
- GRUPA XC bêdzie siê spotykaæ w ka¿d± NIEDZIELÊ O GODZ. 10.00 NA RYNKU aby wspólnie je¼dziæ.
- Przy³±czamy siê do organizacji maratonu w Powidzu.
- W najbli¿szym czasie zostanie uruchomiony system e-mailowego powiadamiania cz³onków klubu o najwa¿niejszych sprawach.
- GKKG.PL pozostaje g³ównym miejscem "spotkañ", umawiania siê na jazdy, wyjazdy itd. Osoby, które jad± na jaki¶ maraton i np. maj± wolne miejsce w aucie zak³adaj± odpowiedni temat w dziale "Rozk³ad jazdy".

Je¿eli co¶ pomin±³em to dopiszcie w komentarzach ! Fotki ze spotkania.