Oznakuj sw?j rower
Dodane przez thomson dnia 16 marzec 2008 14:38:48
Ka¿dy mieszkaniec Gniezna mo¿e nieodp³atnie oznakowaæ swój rower. Przedtem jednak nale¿y zatelefonowaæ do Stra¿y Miejskiej pod numer telefonu 061-426-04-83 lub 061-426-04-81 i zarejestrowaæ siê u jednego z dwóch (Marcin Kraczek lub Grzegorz Wo¼ny) przeszkolonych do obs³ugi engraweru funkcjonariuszy. Stra¿nicy wprowadzili telefoniczn± rejestracjê, która niweluje oczekiwanie w kolejce. W³a¶ciciele roweru musz± uzbroiæ siê w cierpliwo¶æ, poniewa¿ znakowanie jednego jedno¶ladu trwa oko³o godziny. Oznakowany pojazd w przypadku kradzie¿y bêdzie mo¿na ³atwiej odnale¼æ, poniewa¿ jest charakterystyczny. Policjanci dysponuj±c jego zdjêciem oraz danymi osobowymi w³a¶ciciela bêdzie mog³a w prosty sposób ustaliæ jego w³a¶ciciela. Ka¿dy w³a¶ciciel oznakowanego roweru otrzymuje ¶wiadectwo znakowania pojazdu. Musi równie¿ podpisaæ o¶wiadczenie, ¿e wyra¿a zgodê na znakowanie, a pojazd jest jego w³asno¶ci± i nie pochodzi z kradzie¿y. Rowery o znacznej warto¶ci mog± zostaæ oznakowane dodatkowo, po uzgodnieniu z w³a¶cicielem.
tekst: gniezno.policja.gov.pl