GKKG na powa?nie ...
Dodane przez thomson dnia 18 marzec 2008 15:46:31
Powsta³ pomys³, aby zaj±æ siê sprawami organizacyjnymi od podstaw czyli ... oficjalnego za³o¿enia klubu sportowego ! Aby tego dokonaæ potrzebne jest minimum 15 pe³noletnich osób. Proponowany termin spotkania pierwszych cz³onków-za³o¿ycieli to 29 marca (bez rowerów, godzina i miejsce do ustalenia).

Bardzo proszê, aby ka¿dy chêtny odda³ g³os w ankiecie na ten temat (obok).

Ps. Ja widzê kto jak g³osuje wiêc bez numerów, sprawa jest powa¿na ;)