Czas?wka-maj?wka (GGPMTB #2)
Dodane przez thomson dnia 20 marzec 2008 13:10:00
Kolejny wy¶cig z cyklu Gniezno Grand Prix MTB, a mianowicie CZASÓWKA-MAJÓWKA odbêdzie siê ju¿ 4 maja 2008 ! Tym razem równie¿ spotykamy siê w Jankowie Dolnym na parkingu O¶rodka Wypoczynkowego. Zapisy rozpoczn± siê o 10.30, start o 12.00.
- Trasa ok. 8-10km w terenie, raczej niewymagaj±ca specjalnego przygotowania fizycznego (le¶ne dukty, ¶cie¿ki, zjazdy i podjazdy).
- Zapoznanie z tras± odbêdzie siê na oko³o 1h przed startem i jest obowi±zkowe dla wszystkich startuj±cych !
- Kategorie: kobiety - open; mê¿czy¼ni - Elita (do 40 lat); mê¿czy¼ni - Masters (powy¿ej 40 lat).
- STARTOWE 5z³.
- Przypominamy, ¿e uczestników poprzedniej edycji obowi±zuj± te same numery startowe, które otrzymali poprzednio.
ZAPRASZAMY !