update
Dodane przez thomson dnia 31 stycze 2005 15:09:53
Pojawi³ siê nowy panel - Prognoza Pogody, mamy nadziejê ¿e prognozy bêd± siê sprawdzaæ i nie bêdzie przykrych niespodzianek. Polecamy te¿ któtki artyku³ o historii naszej strony. Dzia³ Sk³ad Ekipy jest w trakcie budowy, prosimy wszystkich cz³onków klubu, którzy chcieliby znale¼æ siê w tym dziale o przes³anie swoich danych na adres klub@gkkg.pl
Zapraszamy równie¿ do dzia³u Katalog Stron, gdzie powstaje biblioteka linków do stron firm rowerowych. Nowo¶æ równie¿ w dziale Download - do ¶ci±gniêcia mapka z wypadu dooko³a jeziora Powidzkiego.