Chodzie? zdobyta !
Dodane przez thomson dnia 29 kwiecie 2008 20:55:36
W ostatni± niedzielê 5 osobow± ekip± pojechali¶my do Chodzie¿y na SKANDIA maraton mtb. Impreza by³a dobrze zorganizowana, a wszyscy po dojechaniu na metê byli zadowoleni. Najwiêkszym niedoci±gniêciem by³ fakt, i¿ Radek wygra³ w swojej kategorii, a nie zosta³ wyczytany jako zwyciêzca. Na koniec, w losowaniu mia³em (Rudy) mega fuksa bo wylosowa³em ramê giant xtc :P
Oby by³o wiêcej takich wieloosobowych wyjazdów, a mo¿e nawet w jeszcze wiêkszej ekipie! Strona maratonu - www.skandiamaraton.pl. Kilka fotek w galerii
autor: Rudy