Czas?wka-Maj?wka 4.05.08 !
Dodane przez thomson dnia 29 kwiecie 2008 21:38:27
4 maja 2008 odby³a siê kolejna impreza z cyklu Gniezno GrandPrix MTB. Na Czasówkê-Majówkê przyjecha³o 23 zawodników nie tylko z Gniezna. Tak jak planowali¶my najpierw odby³ siê objazd trasy, a nastêpnie starty w minutowych odstêpach. Trasa choæ krótka by³a do¶æ urozmaicona, ale niektórzy narzekali na dwukierunkowe odcinki. Najszybciej pokona³ j± Rados³aw Tec³aw uzyskuj±c czas poni¿ej 20 minut. Najszybszym gnie¼nianinem okaza³ siê Tomasz Wachowiak, który zwyciê¿y³ równie¿ w kategorii junior. Gratulujemy.
[pe³ne WYNIKI]


Zdjêcia bêd± pod koniec tygodnia. Przygotowywana jest równie¿ Klasyfikacja Generalna GGPMTB.