Zapisy GKKG
Dodane przez thomson dnia 15 maj 2008 11:01:05
Og³aszamy zapisy do GKKG ! Aby zostaæ cz³onkiem klubu nale¿y pobraæ, wydrukowaæ i wype³niæ DEKLARACJÊ CZ£ONKOWSK¡ (.doc), a nastêpnie dostarczyæ j± na najbli¿sze zebranie klubu. Wysoko¶æ sk³adek zostanie og³oszona przez zarz±d w przysz³ym tygodniu.
W zwi±zku ze zmianami, z naszej strony internetowej zniknie dotychczasowy dzia³ „sk³ad ekipy”, który bêdziemy tworzyæ na nowo uwzglêdniaj±c tylko oficjalnie zapisanych cz³onków.