FR
Dodane przez thomson dnia 10 luty 2005 21:49:02
Zapraszamy na stronê Poznañ Junior Freeriders gdzie znajduje siê relacja z dzisiajszej wizyty poznañskich freeraiderów w Gnie¼nie. Do obejrzenia jest te¿ kilka fotek z ich wyczynów.

Gnie¼nieñska grupa FR pogr±¿ona jest na razie w g³êbokim, zimowym ¶nie. Na szczê¶cie wiosna ju¿ siê zbli¿a. W tym roku trzeba wreszcie dotrzymaæ obietnicy i zorganizowaæ d³ugo oczekiwane skoki do wody. W zesz³ym roku nie uda³o siê nie z naszej winy - zdemontowali nam pomosty. By³ te¿ plan nocnego latania na "wulkanie", niestety z tego te¿ nic nie wysz³o. Mo¿e w tym roku siê uda. Gdyby co¶ mia³o siê dziaæ napewno przeczytacie o tym na naszej stronie.