Kamie?sk znowu mokry
Dodane przez thomson dnia 01 czerwiec 2008 07:42:55
Grupa DH jak na razie nie mo¿e siê zebraæ na jaki¶ powa¿ny wypad w góry, ale ju¿ po raz drugi w tym roku zawitli¶my na Górê Kamieñsk. Ostatnio podczas je¿d¿enia spotka³a nas ulewa, a tym razem na miejsce dotarli¶my tu¿ po ulewie. Rezultat - trasa zmieni³a siê w bagno i o osi±ganiu wiêkszych prêdko¶ci nie by³o mowy. Poæwiczyli¶my za to po¶lizgi, loty przez kierownice, spotkania z drzewami, zjazdy na ty³ku itd. Generalnie by³o fajnie, tylko ciuchy trzeba by³o myæ "z wê¿a" przed w³o¿eniem do pralki. Kilka fotek tutaj.