My?lenice DH
Dodane przez thomson dnia 23 czerwiec 2008 13:59:58
Pierwszy w tym roku wypad w góry zaliczony. Grupa DH w mocno os³abionym sk³adzie (o ile grup± mo¿na nazwaæ dwie osoby) wyruszy³a na weekend do My¶lenic.
W My¶lenicach byli¶my ostatnio dwa lata temu i od tego czasu krajobraz na górze Che³m lekko siê zmieni³, g³ównie za spraw± nowopowsta³ej nartostrady. Na szczê¶cie szybko po³apali¶my siê o co chodzi i mogli¶my ¶mia³o pu¶ciæ klamki. Tras w My¶lenicach jest kilka w tym zarówno ca³kiem ³atwe jak i strome i bardziej techniczne. My upodobali¶my sobie szczególnie jedn±, która dawa³a nam mnóstwo frajdy. W sumie uda³o siê nam zjechaæ 11 razy co jest ca³kiem niez³ym wynikiem jak na tak krótki wypad. Strat w sprzêcie ani w ludziach nie by³o. Nakrêcili¶my za to kilka ujêæ do nowego filmu. Kilka fotek mo¿ecie zobaczyæ tutaj. Ruszajcie w góry bo warto !