XI D?b?wiec za nami
Dodane przez thomson dnia 29 czerwiec 2008 21:53:34
Gnie¼nieñskim bikerom koniec czerwca kojarzy siê niezmiennie z wy¶cigiem na "Dêbówcu". Ju¿ 11 raz spotkali¶my siê przy barze "Ró¿a", aby wspólnie ruszyæ na start i zmagaæ siê z ju¿ tradycyjnie, piaszczyst± tras±.
Na starcie Dêbówca 2008 stanê³o 22 zawodników i 1 zawodniczka. Nowo¶ci± by³a trasa, która tylko w niewielkim stopniu pokrywa³a siê z t± znan± z lat ubieg³ych. Czy zmiana by³a korzystna ? - zachêcamy do komentowania !
Now± trasê licz±c± nieco ponad 19km najszybciej pokona³ Andrzej Figaj (MTC) z czasem 40 minut. W¶ród Juniorów najlepsz± formê ponownie zaprezentowa³ Tomek Wachowiak (GKKG). Obaj równie pewnie prowadz± w klasyfikacji generalnej GGPMTB w swoich kategoriach. W kategorii Masters zwyciê¿y³ Dariusz £ukasiewicz, a najszybsz± i zarazem jedyn± kobiet± by³a Karolina Gaca. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok !
Pe³ne WYNIKI(pdf)    Fotki w GALERII


Dziêki uprzejmo¶ci firmy HiFi Exclusive nasz miesiêczny limit transferu zosta³ zwiêkszony z dotyczasowych 12GB do 13GB.